BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Jan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, student)
Title
Novum w procesie karnym - skarga na wyrok sądu odwoławczego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 1, s. 18-29
Keyword
Kodeks postępowania karnego, Skarga, Regulacje prawne
Code of Criminal Procedure, Plaint, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia omówienie nowego środka odwoławczego w procesie karnym wprowadzonym na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego z marca 2016 r., której głównym założeniem było zmniejszenie kontradyktoryjności w procesie. Skarga na wyrok sądu odwoławczego przysługuje na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące mu sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem ustawodawcy orzekanie kasatoryjne w procesie karnym jest nadużywane, wobec czego konieczne jest stworzenie środka, który ma spowodować częstsze orzekanie merytoryczne i w ten sposób przyspieszyć proces. (abstrakt oryginalny)

This article presents a discussion of the new remedy in the criminal process introduced under amendments to the Criminal Procedure Code in March 2016. Its main objective was to reduce the adversarial process. Action against the judgment of the appellate court is entitled to the judgment of the court of second instance repealing the judgment of the court of first instance and remanded the case for reconsideration. According to the legislator to adjudicate kasatoryjne in the criminal process is being abused, so that it is necessary to create a measure to cause more frequent substantive adjudication and thus speed up the process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Gil Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym [w:] "Ius et administratio" nr 3/2016, s. 85.
  2. D. Świecki Apelacja w postępowaniu karnym, Warszawa 2011, s. 18.
  3. K. Marszał Proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2008, s. 272.
  4. P. Czarnecki Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego?, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", Nr 2/2016, s. 94.
  5. P. Czarnecki, M. Nowak Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji - gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 180.
  6. P. Hofmański, S. Waltoś Proces karny - zarys systemu, Warszawa 2013, s. 522.
  7. P. Piszczak [w:] P. Kruszyński (red.) Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012, s. 379-380.
  8. R. Szymkiewicz Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy środek odwoławczy w polskiej procedurze karnej [w:] "Studia Prawnicze i Administracyjne", nr 15 (1), 2016, s. 100.
  9. T. Gardocka (red.) i in. Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, Warszawa 2016, s. 10.
  10. T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 819.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu