BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sancewicz Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Title
Definicja przedsiębiorcy w prawie polskim na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 1, s. 44-55
Keyword
Przedsiębiorca, Działalność gospodarcza, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Regulacje prawne
Entrepreneur, Business activity, Polish Act on Freedom of Economic Activity, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie przedsiębiorcy, kluczowe z punktu widzenia zarówno publicznego prawa gospodarczego, jak i całego systemu prawnego w odniesieniu do przyjętego w Konstytucji RP modelu społecznej gospodarki rynkowej, po ponad 10 latach obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nadal budzi wątpliwości. Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcie przedsiębiorcy na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będącej "konstytucją działalności gospodarczej" z uwzględnieniem planowanej regulacji Prawa Przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców stanowi istotny element wprowadzonej regulacji tzw. Konstytucji Biznesu. (abstrakt oryginalny)

The notion of an entrepreneur, crucial from the point of view of both public economic law and the entire legal system in relation to the Constitution adopted model of social market economy, after more than 10 years from introducing the Act on freedom of economic activity, remains questionable. The article is an analysis of the notion of the entrepreneur on example of the Act on freedom of economic activity, which is "Constitution of the economic activity" and includes considerations regarding the planned regulations of Law of entrepreneurs. The Law of entrepreneurs is an important part of so-called "Constitution of Business", which would be introduced in Polish law. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Kidyba, W. Popiołek, S. Sołtysiński, Skoro było lepiej, to dlaczego jest źle, Rzeczpospolita z 21 listopada 2003, nr 271. [za:] K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 218.
 2. A. Matan, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego [w:] praca zbiorowa, E. Knosala (red.), A. Matan (red.), G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 231-247.
 3. A. Walaszek-Pyzioł, Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Warszawa 1999, nr 5, s. 4.
 4. B. Popowska, Uwagi na tle relacji: przedsiębiorca - wolny zawód [w:] praca zbiorowa R. Budzinowski (red.), Prawo i Administracja, tom 1, Piła 2002.
 5. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 27.
 6. J. Lic, M. Łuc, Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" (potrzeba rewizji), Państwo i Prawo, Warszawa 2008, nr 10, s. 59-71.
 7. M. Etel, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy, Brno 2012, https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/.../EtelMaciej.pdf, data dostępu 28.12.2016, passim, szczególnie s. 12-13.
 8. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2011, s. 173.
 9. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 48-55.
 10. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej, Warszawa 2008.
 11. M.A. Waligórski, Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006, s. 28-29.
 12. M.A. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej. Podręcznik akademicki, Poznań 2001, s. 99 i nast.
 13. P.W. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2007, s. 144).
 14. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 160.
 15. T. Rabska, Zadania administracji publicznej w działalności gospodarczej (problem zakresu obowiązywania prawa działalności gospodarczej), "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznań 2002, nr 2, passim.
 16. T. Szanciłło, Przedsiębiorca w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", Warszawa 2005, nr 3, s. 6.
 17. W.J. Katner, Lepiej już było, Rzeczpospolita z 21 października 2003 r., nr 246.
 18. W.J. Katner, Pojęcie przedsiębiorcy - polemika, "Przegląd Prawa Handlowego", Warszawa 2007, nr 4, s. 43.
 19. Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca - na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, Warszawa 2005, nr 9, s. 25.
 20. Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 183.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu