BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrostek Mariusz (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
The Importance of Organizational Culture in the Functioning of the Polish State Fire Service
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 71-86, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Straż pożarna, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Organisational culture, Firefighters, Enterprise management
Note
summ.
Company
Państwowa Straż Pożarna
Abstract
The County Headquarters, as an organizational unit of the State Fire Service, similarly to other entities, operates in a turbulent environment. One of the special features that distinguish it from other nonprofit institutions is its prevailing culture. Organizational culture seems to be a determinant of the successful operation of the State Fire Service, which involves the realization its social purposes. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu strategicznym. [in:] G. Aniszewska (Ed.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Cameron K. S., Quinn R. E. (2003). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 3. Gableta M. (2006). Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 4. Galata S. (2007). Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka. Warszawa: Difin.
 5. Gielnicka I., Aniszewska G. (2007). Polityka personalna w systemie organizacji. [in:] G. Aniszewska (Ed.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Glinka B. (2007). Kulturowe wyznaczniki rozwoju organizacji. [in:] K. Konecki i P. Chomczyński (Ed.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Hofstede G., Hofstede G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Nogalski B., Foltyn D. (1998). Kultura organizacyjna jako zjawisko. [in:] B. Nogalski (Ed.), Kultura organizacyjna: duch organizacji. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o..
 9. Piwowarczyk J. (2006). Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 10. Robbins S. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Schein E. H. (1985). Organizational culture and leadership. A dynamic view. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pub.
 12. Sikorski Cz. (2006). Kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Stańczyk S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Steinmann H., Schreyögg G. (2001). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 15. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Sułkowski Ł. (2002). Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych. Toruń - Łódź: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 17. Szałkowski A., Bukowska U. (2005). Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Aspekt behawioralny. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 18. Zbiegień-Maciąg L. (2002). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 10 November 1995 on the Determination of the Positions in the Organizational Units Subordinate to the Minister of Internal Affairs, where the Employees Are Treated as Civil Servants (w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi), Dz. U. (Journal of Laws), 1995, No. 130, item 631.
 20. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 13 November 2008 on the Award of Merit for Fire Protection" Badge (w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"), Dz. U. (Journal of Laws), 2008, No. 207, item 1305.
 21. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 20 March 2009 on Positions in the Organizational Units of the PSP (w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP), Dz. U. (Journal of Laws), 2009, No. 54, item 448.
 22. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 22 September 2000, on the Detailed Regulations for Equipping the Organizational Units of the State Fire Service (w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej), Dz. U. (Journal of Laws), 2000, No. 93, item 1035.
 23. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 26 July 2006, on the Framework of Organization of the Province and District (Municipality) Headquarters of the uniforms of the State Fire Service (w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej), Dz. U. (Journal of Laws), 2006, No. 143, item 1037.
 24. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 29 December 2005, on the Conduct of Service by the Firefighters of the State Fire Service (w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej), Dz. U. (Journal of Laws), 2005, No. 266, item 2246.
 25. Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 30 November 2005, on the Uniforms of the State Fire Service Firefighters (w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej), Dz. U. (Journal of Laws), 2006, no. 4, item 25.
 26. The Act on the State Fire Service (Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej) of 24 August 1991, Dz. U. (Journal of Laws), U. 2009, No. 12, item 68.
 27. Ordinance 9/Service Regulations /2008 of the State Chief Commander of the State Fire Service of 27 June 2008 Changing the Ordinance on the Framework of Regulations for Conducting Service in the Organizational Units of the State Fire Service and the Regulations of Fire Service Muster and Ceremony (zmieniające zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego), Dz. Urz. KG PSP (PSP State Chief Commander Office Journal) 2008, No. 1, item 9.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu