BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryskova Ludmiła (Cracow University of Economics,, Poland, PhD student), Strzelczyk Wojciech (Cracow University of Economics,, Poland, PhD student)
Title
Public Aid in Financing Innovations in Poland : the Operational Programme 'Innovative Economy'
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 169-186, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Projekty innowacyjne, Pomoc publiczna, Finansowanie projektów, Innowacje
Innovative Projects, Public aid, Projects financing, Innovations
Note
summ.
Abstract
Public aid is nowadays an important instrument of the state's intervention mechanism. Redistribution of public resources directed towards the convergence process, also in the aspect of innovation co-financing, is considerably meaningful for supporting competitiveness on the medium-level (for individual sectors) and macro-level as well (for the entire economy). Financing of innovative projects is of great importance in carrying out effective state policies, including the innovation policy. The article focuses on the possibilities of providing financial support for innovations by application of various types of public aid. It also emphasizes the status of the Operational Programme 'Innovative Economy', the implementation of which has been assessed based on analysis of indicators of selected priority axes. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen J. A. (1996). Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London.
 2. Białoń L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa.
 3. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 4. Burzyński J. (2008) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Zasady udzielania i dokumentacja (poradnik dla gmin), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 5. Choroszczak J., Mikulec M. (2009). Pomoc publiczna w rozwoju firmy, Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa.
 6. Dolińska M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Famielec J. (2011). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 24.
 8. Freeman Ch. (1982). The economics of industrial innovation, Pinter. London.
 9. Jaźwiński I. (2007). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 453.
 10. Keynes J.M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 11. Kolter Ph. (1994). Marketing, Gebether, Warszawa.
 12. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 13. Kożuch M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 860.
 14. Michalik P. (2011). Ewolucja zmian pomocy publicznej oraz kierunki jej udzielania dla przedsiębiorstw w Polsce w Latach 2007 - 2013, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr. 247.
 15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. (2007). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa.
 16. Pełka W. (2007). Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności w Polsce. [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, pod red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska- Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 17. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa.
 18. Podsiadło P. (2011). Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na ochronę środowiska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862.
 19. Pomykalski A. (2001). Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 20. Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 21. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielanej przedsiębiorstwom w 2011 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 22. Rogers E.M. (2003). Diffusion of innovations, FREE PRESS, New York.
 23. Shumpeter J. (1960). Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 24. Świtalski W. (2005). Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 26. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010, C 83/47.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu