BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makulski Patryk (Uniwersytet Warszawski)
Title
Open Data w zarządzaniu miastem
Open Data in Urban Management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 44-54, bibliogr. 26 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Planowanie przestrzenne miasta, Zarządzanie miastem, Big Data
Town spatial planning, City management, Big Data
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kluczowym czynnikiem w obecnym rozwoju miast jest zastosowanie WEB 2.0. Coraz większą rolę w tym procesie w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem zaczynają również pełnić Otwarte dane (Open Data). Miasta starając się udostępnić zgromadzone przez siebie dane, zachęcają mieszkańców aby w oparciu o nie, tworzyli prototypy aplikacji internetowych lub mobilnych, uławiających życie w mieście. Z próbami wdrożenia koncepcji Open Data przez miasta związanych jest wiele nowych wyzwań min. organizacyjnych i technologicznych, po stronie jednostek publicznych, udostępniających te dane. Celem artykułu jest przedstawienie prób wdrażania koncepcji Open Data przez miasta. W artykule poruszono zagadnienia związane z orientacją marketingową w zarządzaniu miastem, zastosowanie nowych technologii wspierających procesy decyzyjne, kwestie prawne związane z udostępnianiem danych posiadanych przez podmioty publiczne oraz zawarto przykłady wdrażania idei Open Data w zarządzaniu miastami polskimi i zagranicznymi.(abstrakt oryginalny)

A key factor in the current development of urban areas is the use of the so-called second-generation web (WEB 2.0). A growing role in the process, in land development planning and city management is also played by Open Data. Cities endeavour to make the data they have collected available, and they encourage inhabitants to create prototypes of web and mobile applications based on the data and aimed at making city life easier. The cities' attempts to implement the Open Data concept involve multiple new challenges, i.a. organizational and technological challenges weighing on public entities which make the data available. The purpose of the article is to present the attempts made by cities in order to implement the Open Data concept. The article features issues related to marketing orientation in urban management, the use of new technologies supporting the decision-making process, and legal issues relevant to making the data owned by public entities available. It also gives examples of implementing the Open Data concept in managing some Polish and foreign cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Babbie, E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bertalanffy von L., 1984, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 3. 3 Brdulak, J., 2011, Uniwersalizm versus unikatowość programu kierunku studiów Zarządzanie miastem, [w:] Miasto jako analog przedsiębiorstwa, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Bryx M., 2014, Podsumowanie, [w:] Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. nauk. M. Bryx, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 5. Buchholtz S. i in., 2014, Rynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w Polsce (ISP): Stan obecny, perspektywy rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich. Raport końcowy. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa.
 6. Czubek, G. i in., 2013, Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, Fundacja Batorego Warszawa.
 7. Gumkowska M. i in., 2013, Dostęp do danych publicznych w Polsce. Raport z monitohngu Stowarzyszenia Klon/Jawor, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, s. 3, 36-38 i in.
 8. Demiańczuk T., 2016, #BIHAPI Rozwiązaniem Roku, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ bihapi-rozwi-zaniem-roku, [dostęp: 17.03.2016].
 9. Glińska E., 2013, Marketing w zarządzaniu miastem w opinii burmistrzów i prezydentów miast podlaskich, Współczesne Zarządzanie Contemporary Management Quarterly, Nr 2.
 10. Gogołek W., Cetera W., 2014, Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT, WDiNP, Warszawa.
 11. Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., 2016, Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin (część I - wymiar ekologiczno-środowiskowy), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7(798).
 12. Kożuch A., Dyndalewicz A., 2004, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 13. Lorens P., 2013, Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast, [w:] Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, red. P. Lorens, I. Mironowicz, Akapit-DTP, Gdańsk.
 14. Lorens P,, Medeksza Ł., Minorowicz I., 2010, Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region, Bimart, Wrocław.
 15. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Open Government Data Principles (2008), https.//public.resource org/8 principles.html, [dostęp: 07.08.2016].
 17. Parysek J.J., 2015, Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 18. 18 Paździor, A., 2011, Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin.
 19. Piskorz-Ryń A., 2016, Geneza, podstawy prawne i cele ponownego wykorzystywania, [w:] Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa.
 20. Powell M., 2004, Jak wstawić prawu zęby?, sdp.pl/pws/forum Jinki/MichaelPowell.doc [dostęp: 05.12.2015].
 21. Sobczak, A., 2014, Architektura danych w zarządzaniu organizacjami. Charakterystyka kluczowych pojęć architektonicznych w obszarze danych, http://architekturakorporacyjna.pl/wp-content/ uploads/downloads/2014/11/234647559-Architektura-danych-w-zarz dzaniu-organiza-cjami.pdf [dostęp: 10.08.2016].
 22. Sobczak, A. Kulisiewicz, T. 2014 Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, Jak zacząć ?, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź http://andrzejsobczak.net/sites/default/files/analiza_ rozwiazan_technologicznych_wyd_2.pdf[dostęp: 10.08.2016].
 23. Sobczak, A. Kulisiewicz, T. 2014 Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Inspirujące wzorce z Polski i ze świata. Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
 24. Szelągowska, A. 2014 Miasta 2.0 we współczesnej gospodarce, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Vol. 12, No. 4.
 25. Szromnik A., 2012, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. 4 poszerz., Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 26. Trojanowski K., 2013 Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, nr 6(1), s. 245.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu