BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murrmann Julia (Uniwersytet Warszawski)
Title
Kreatywność języka turystyki? "Innowacyjne" nazwy rodzajowe turystycznych obiektów noclegowych a przejrzystość informacji w zakresie jakości usług oferowanych podróżującym
The Creativity of the Language of Tourism: Innovative Collective Names of Tourist Accommodation Establishments Versus Transparency of Information about the Quality of Services Provided to Travelers
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2014, nr 30, s. 9-26, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Turystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Oferta turystyczna, Jakość usług turystycznych, Informacja turystyczna, Kreatywność, Innowacje w usługach, Terminologia specjalistyczna
Tourism, Tourism accommodation facilities, Touring offer, Quality of tourist services, Tourist information, Creativity, Innovations in services, Terminology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel pracy. Analiza nazw rodzajowych turystycznych obiektów noclegowych z punktu widzenia prawnego, zwyczajowego i językowego w kontekście przejrzystości informacji dotyczącej jakości i charakteru usług świadczonych podróżnym.
Metoda badań. Socjolingwistyczna analiza treści ustaw, norm terminologicznych i haseł słownikowych.
Wyniki badań. Konsekwencją wzrostu ruchu turystycznego jest rozwój infrastruktury, który pociąga za sobą dywersyfikację samej bazy noclegowej oraz narastającą mnogość innowacyjnych nazw rodzajowych nadawanych poszczególnym obiektom. Niebywałe wręcz bogactwo językowe w tym zakresie zdaje się przewyższać realne zróżnicowanie struktur funkcjonujących w ramach przemysłu skomercjalizowanej gościnności. Pluralizm terminologiczny przyczynia się do nieprzejrzystości i nieczytelności informacji oferowanej turystom poszukującym zakwaterowania. W wielu przypadkach nieświadomy konsument jest uwodzony atrakcyjną, innowacyjną, modną i wiele obiecującą nazwą, gdyż język turystyki wykształcił więcej terminów niż potrzeba w rzeczywistości. Dodatkowo chaos wzmagany jest przez brak jednolitej standaryzacji na poziomie międzynarodowym oraz różne wzory i praktyki kulturowe w sferze gościnności.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Nazwy obiektów turystycznej bazy noclegowej są różne w poszczególnych państwach, a ich nadawanie jest pochodną uwarunkowań prawnych i zwyczajowych.
Implikacje praktyczne. Zdiagnozowany problem chaosu panującego w terminologii przemysłu skomercjalizowanej gościnności uwidacznia potrzebę bardziej rzetelnego i przejrzystego zdefiniowania terminów, co, w konsekwencji, przyczyni się do ochrony praw turysty jako konsumenta.
Oryginalność pracy. Uwzględniono liczne nazwy turystycznych obiektów noclegowych, obejmując także te nowo powstałe i mniej rozpowszechnione. Przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę socjolingwistyczną.
Rodzaj pracy. Artykuł o charakterze przeglądowym prezentujący wyniki analizy socjo-lingwistycznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Analysis of collective names of tourist accommodation sites in relation to their legal and cultural background and linguistic form, in terms of the transparency of the information on the quality and nature of services provided to travelers.
Method. Content analysis of legal documents, terminological norms and dictionary entries.
Findings. A consequence of the increasing mobility of travelers is the expansion of the tourist infrastructure, which implies a growing diversification of facilities offering overnight accommodation and the multiplication of innovative collective names given to those sites. The linguistic richness seems to exceed the actual variety of accommodation establishments in the hospitality industry. The pluralism of product names is not necessarily matched by a real differentiation in design, available services, and amenities offered to the guests, and may instead lead to confusion, erasing any clear and transparent message for travelers searching for accommodation in the target tourist destination. In many cases the unwary client is seduced by an attractive, inventive, fashion-oriented, and promising name, as the language of tourism produces more numbers of terms to describe the existing infrastructure than are actually necessary. This chaotic situation is fueled by the lack of a world-wide uniform standardization of accommodation types and categories and different hospitality models, as a result of cultural differences.
Research and conclusions limitations. The names of establishments offering overnight accommodation vary between countries, both by law and custom.
Practical implications. The diagnosed variety in the terminology of overnight accommodation in the hospitality industry emphasizes the need to support a more transparent definition of a common vocabulary for better understanding between the users and providers of tourism services and, consequently, for protecting the consumer rights of tourists.
Originality. A large number of tourist accommodation structures were gathered and analyzed, including those that have recently emerged and those that are less widespread. A unique sociolinguistic analysis was carried out.
Type of paper. Review article, presenting the findings of a sociolinguistic analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (2002), Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, [w:] Z. Kruczek, red., Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, s. 7-42.
 2. Altkorn J. (1997), Marketing w turystyce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 3. Baever A. (2005), A Dictionary of Travel and Tourism Terminology, Cabi Publishing, Wallingford.
 4. Bateman H., Harris E., McAdam K. (2006), Dictionary of Leisure, Travel and Tourism, A&C Black, London.
 5. Bell D. (2009), Tourism and Hospitality, [w:] Jamal T., Robinson M., red., Tourism Studies Sage, London, s. 19-34.
 6. Cohen E. (1972), Towards a Sociology of International Tourism, [w:] "Social Research", 39, s. 164-182.
 7. Dann G. M. S. (1996), The language of tourism: a sociolinguistic perspective, CAB International, Wallingford.
 8. Foster D. (2007), Love hotels: Sex and the rhetoric of themed spaces, [w:] Scott A. L ., red., The themed Space: locating culture, Nation, and Self, Lexington Books, Lanham, MD, s. 167-181.
 9. McNeill D. (2009), The Airport Hotel as business Space, [w:] "Geografiska Annaler", Vol. 91 (3), s. 219-228.
 10. Medlik S. (1996), Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, Butterworth- Heinemann, Oxford.
 11. Rocznik Statystyczny RP (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Rutherford D. G. (2005), Hotel classification, [w:] Pizam A., red., International Encyclopedia of Hospitality Management, Elsevier, Oxford, s. 321-323.
 13. Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku z 13 lipca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 74, poz. 855).
 15. Ustawa o timeshare z 16 września 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 230, poz. 1370).
 16. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268).
 17. Włodarczyk B. (2003), Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno- organizacyjne w hotelarstwie - próba definicji, [w:] "Turystyka i Hotelarstwo", nr 3, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 53-72.
 18. http://www.businessdictionary.com (30.01.2014).
 19. http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMB ER=31812 (31.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu