BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kopeć Bogusława (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Spółka z o.o. w Ustce)
Title
Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra
Optimization of Managing Cash in the Heating Enterprise with Using the Model of Miller-Orr
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 521-531, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Model Millera-Orra, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Ciepłownictwo, Optymalizacja, Płynność finansowa
Millera-Orra model, Enterprises financial management, Heating, Optimalization, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest redukowanie utrzymywanych w przedsiębiorstwie zasobów do minimum, koniecznego do prowadzenia działalności. Należy zatem ustalić optymalny poziom środków, tzn. taki, któremu towarzyszy największa przewaga korzyści nad kosztami. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Spółka z o.o. należy do branży ciepłowniczej i zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją pary wodnej do wytwarzania ciepła. Branża funkcjonuje w warunkach wysokiej sezonowości, co uzasadnia utrzymywanie środków finansowych zabezpieczających okres niskich przychodów. Dodatkowo, remonty i modernizacje oraz gromadzenie opału mają miejsce głównie w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy przychody ze sprzedaży wykazują najniższy poziom. Zasadność ekonomiczną zarządzania środkami pieniężnymi w EMPEC Sp. z o.o. zbadano za pomocą wybranych modeli (m.in. Baumola, Beranka, Millera--Orra); ostatecznie za najbardziej optymalne rozwiązanie uznano ten ostatni, wykazując opłacalność stosowania modelu w branży ciepłowniczej.(abstrakt oryginalny)

The aim of managing cash is reducing their stores held in an enterprise to the minimum necessary to conduct a business. It is important to establish their optimal level, i.e. to which the biggest advantage of the benefit over costs accompanies. The enterprise of the thermal power industry "EMPEC" Ltd. belongs to the heating industry and creates and distributes steam for heat production. The industry functions in conditions of high seasonal character what justifies keeping financial sources protecting the period of low income. Additionally, repairs and modernizations and the accumulation of fuel take place mainly in the summer period, that is when the sales revenue show the lowest level. Economic legitimacy of administering cash in EMPEC Ltd. was examined with chosen models (among others Baumol's, Berank's, Miller-Orr's); after all the last one was acknowledged as the most optimal solution.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol W. (1952). The Transactions Demand for Cash: An Inwentory Teoretic Approach. Quartely Jurnal of Economics, LXVI (4), President and Fellows of Harvard College.
 2. Beranek W. (1963). Analysis for Financial Decisions, R.D.IRWIN, Homewood, Ill.
 3. Janas M. (2006), Gotówka - niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa. e-Finanse Finansowy kwartalnik internetowy, http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/51.pdf.
 4. Komorowski J. (2010). Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie jako mechanizm kreowania wartości. W: K. Kreczmańska-Gigol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 5. Kotowska B., Sitko J., Uziębło A. (2013). Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania. Warszawa: CeDeWu.
 6. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniowska O. (2013), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 7. Ludwiczak B. (2013). Wykorzystanie modelu Millera-Orra w zarządzaniu płynnością banku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62.
 8. Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX.
 9. Michalski G. (2005). Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. W: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS Lublin.
 10. Michalski G. (2013). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Warszawa: CeDeWu.
 11. Miller M.H., Orr D. (1966). A Model of the Demand for Money by Firms. Quarterly Journal of Economics, 80, za: eFinanse im. Oskara Langego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wrocław 2007.
 12. Rozporządzenie z dnia 12.02.2003 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, Dz.U. nr 39, poz. 338 z późn. zm.
 13. Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Skoczylas W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 15. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu