BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bilans - w poszukiwaniu nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami
Balance Sheet - the Search for a New Formula for the Needs of Financial Management
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 533-547, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Bilans, Inwestycje, Zarządzanie finansami, Działalność operacyjna
Financial statements, Balance sheet, Investment, Financial management, Operating activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja bilansu jako kluczowego elementu sprawozdania finansowego oraz wskazanie jego formuły lepiej dopasowanej do potrzeb zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych, analizę materiałów źródłowych, metodę indukcji i dedukcji. Wynik - W wyniku rozważań przedstawionych w artykule opracowano propozycję nowej formuły bilansu, odmiennej od obecnie obowiązującej. Oryginalność/wartość - Przedstawione rozwiązanie jest oryginalne, niewykorzystywane w praktyce, bazujące na opracowanej przez autorkę koncepcji prezentacji bilansu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the balance sheet as a key element of the financial statements and an indication of its format best suited to the needs of the financial management of the company. Design/methodology/approach - The article uses the method of literature studies, analysis of source materials, the method of induction and deduction. Findings - a result of the considerations set out in the article developed a proposal for a new formula balance sheet, different from the current. Originality/value - The original solution is not used in practice, bases implying classifications developed by the author alone.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bready R.A., Myers S.C. (1999). Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Discussion Paper, Snapshot: Preliminary Views on Financial Statement presentation (2008). October, IASB. Pobrano z: www.ifrs.org (7.04.2013).
 3. Doktuś W. (2009). Pomiar historyczny i perspektywny w świetle zasady wiernego obrazu. W: Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji ekonomicznej. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie. Lublin.
 4. Gajdka J., Walińska E. (1998). Zarządzanie Finansowe. T. 1. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 5. Hendriksen E.S., van Breda M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
 7. Samelak J. (2004). Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 8. Staff Draft of Exposure Draft, IFRS. Financial Statement Presentation (2010). 1 July, IAS. Pobrano z: www.ifrs. org (7.04.2013).
 9. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.
 11. Walińska E. (2009). Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu