BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych
Alcohol as an Atlernative Investment
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 571-579, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rynek napojów alkoholowych, Inwestycje alternatywne, Kolekcjonerzy
Alcoholic beverages market, Alternative investments, Collectors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Określenie differentia specifica jednej z grup aktywów emocjonalnych, jakimi są alkohole inwestycyjne, poprzez skontrastowanie tej klasy aktywów z innymi aktywami emocjonalnymi oraz szersze porównanie inwestycji w pasje ogółem z innymi rodzajami inwestycji. Metodologia badania - Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji. Wynik - W artykule zaprezentowano cechy inwestycji w aktywa emocjonalne, w szczególności alkoholi inwestycyjnych. Wskazano wady i zalety inwestycji tego typu. Oryginalność/wartość - Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi element wstępnej eksploracji tej problematyki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identifying the differentia specifica of one of the groups of emotional assets, they are alcohols, by contrasting this asset class with other emotional assets and broader comparing all investment in passion overall with other types of investments. Design/methodology/approach - Analysis of source texts: some reports on different segments of market of investment in emotional assets, as well as scientific articles containing research on this type of investment. Findings - The article presented the characteristics of investment in emotional assets, especially alcohols investment. It was pointed out the advantages and disadvantages of this type of investment. Originality/value - The theme of investment in emotional assets is still not very popular, and a method of analysis and evaluation of this phenomenon has not been dveloped yet. This article is part of the initial exploration of these issues.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2013). Ryzyko inwestycji w pasje. W: A.S. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Adamska A. (2015). Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295-302.
 3. Bankier.pl (2012). Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012. Pobrano z: http://www.bankier.pl/static/ att/90000/2542590_RAPORT.pdf (16.10.2015).
 4. Baumol W.J. (1986). Unnatural Value: Or art investment as floating crap game. American Economic Review, 76 (2), 10-14.
 5. Borowski K. (2013). Sztuka inwestowania w sztukę. Warszawa: Difin.
 6. Burton B.J., Jacobsen J.P. (1999). Measuring returns on investments in collectibles. Journal of Economic Perspectives, 13 (4), 193-212
 7. Cackowski F. (2014). Bordeaux w portfolio - inwestycje w wino. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 35-57. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. CapGemini, Merrill Lynch (2014). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (3.02.2015).
 9. CapGemini, Merrill Lynch (2015). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (30.03. 2016).
 10. Dimson E., Spaenjers C. (2014). The investment performance of art and other collectibles. W: A. Dempster (red.), Risk and Uncertainty in the Art World, s. 219-238. London: Bloomsbury Publishing.
 11. EAMR (2009). The Role of Emotional Assets in an Alternative Investment Strategy. Materiały konferencyjne z Art Market Symposium, 13 października.
 12. Gevirtz L. (2013). Wine auction market shrinking, Lafite bubble bursts. Reuters. Pobrano z: http://uk.reuters.com/ article/us-wine-auctions-idUKBRE89M0W720121023 (23.10.2013).
 13. Goliński T. (2012). Rynek wina i sztuki. W: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.
 14. Helman-Pazdej E. (2015). Inwestowanie w whisky jako jedna z form inwestycji alternatywnych. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Rynki, instrumenty, decyzje (s. 57-68). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. http://www.cognac.com/about-cognac/the-6-cognac-appellations-grande-champagne-petite-champagne-borderiesfins- bois-bons-bois-and-bois-ordinaires.
 16. http://www.cognac-croizet.fr/gamme-en,exclusive-cognacs,5.html.
 17. Kalbarczyk K. (2012). Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie - Spekulowanie - Kolekcjonowanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Kalmus M. (2014). Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 93-111. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Kuebler L. (2015). Rare Whisky Auctions: Investment Opportunity? Pobrano z: https://www.whiskyinvestdirect. com/about-whisky/whisky-auction-investment-111120151.
 20. Małecki S. (2011). Wino w portfelu. Deal, 1.
 21. Mikita M., Pełka W. (2009). Rynki inwestycji alternatywnych. Warszawa: Poltext.
 22. Morawski R. (2012). Inwestycje w pasje w kontekście opodatkowania dochodów kapitałowych i działalności gospodarczej. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie - Spekulowanie - Kolekcjonowanie, s. 199-216. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 23. Morozowicz P. (2013). Rynek whisky. Wealth Solutions. Pobrano z portalu wealth.pl.
 24. Ostrowska E. (2011). Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck.
 25. Renneboog L., mailto:luc.renneboog@tilburguniversity.eduSpaenjers C. (2012). Hard assets: The returns on rare diamonds and gems. Finance Research Letters, 9 (4), 220-230.
 26. Turmińska K. (2014). Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych? W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne (s. 79-91). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 27. Wealth Solutions (2013). Coraz mniej starej whisky. Pobrano z: http://life.forbes.pl/maleja-zapasy-starej-whisky- -podrozeje-,artykuly,164180,1,1.html.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu