BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców
Financial and non-Financial Instruments for Innovative Entrepreneurs
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 581-592, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Instrumenty finansowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka inwestycyjna państwa, Projekty innowacyjne, Inicjatywa JEREMIE
Financial instruments, Enterprise innovation, State's investment policy, Innovative Projects, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Note
streszcz., summ.
Company
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Abstract
W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie instrumentów wsparcia innowacyjności (finansowego i pozafinansowego) na przykładzie programów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i potwierdzono tezę, że droga do innowacyjności może być krótsza i efektywniejsza przy zewnętrznym wsparciu. Zaprezentowane doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Projektu Fundusz Kapitału Zalążkowego "Pomeranus Seed" i Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" oraz Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego pn. Wielkopolska w ramach Projektu Jeremie "Pożyczki Innowacyjne" potwierdzają, że biznes jest zainteresowany innowacjami, a przedsiębiorcy potrzebują więcej bodźców i pieniędzy na innowacje. W podsumowaniu wskazano na kilka kierunków zmian w procesie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki przy wykorzystaniu instrumentów finansowych i pozafinansowych dostosowanych do specyfiki i oczekiwań innowacyjnych projektów i przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

The practical usage of innovation support instruments (financial and non-financial) is presented in the article on the basis of the example of the Polish Entrepreneurs' Foundation (PEF). Moreover, the thesis of external support influence on increasing effectiveness and shortening path to innovation is proved. Described experience of PEF (Seed Capital Fund "Pomeranus SEED", Business Angels Network AMBER, Subregional Loan Fund "Wielkopolska" within JEREMIE project "Innovative Loans") confirms that business is interested in innovation as well as entrepreneurs need more incentives and money for innovation. The summary of the article indicates the most important directions of changes in the process of enhancing the level of innovation of the Polish economy while using the financial and non-financial instruments that have been adapted to innovative projects and entrepreneurs and their expectations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Creating Casting Value (2014). Raport EVCA i Thomson Reuters. Czerwiec. Pobrano z: www.investeurope.eu/ media/199202/2013-pan-european-private-equity-performance-benchmarks-study-evca-thomson-reuters-finalversion. pdf.
  2. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. Raport.
  3. Raport brytyjskiego banku inwestycyjnego GP Bullhound. Pobrano z: www.innpoland.pl.
  4. Raporty wewnętrzne i dane Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
  5. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players. Pobrano z: www. eban.org.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu