BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnota Tadeusz (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach)
Title
Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
The use of Currency Options in the Context of Legal Norms in Force During the Financial Crisis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 593-599, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcja walutowa, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Normy prawne
Financial instruments, Currency options, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Legal standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych w niniejszym artykule badań jest analiza istniejących norm prawnych w kontekście stosowania terminowych instrumentów walutowych. Hipoteza rozważań zawiera się w określeniu: stosowanie opcji walutowych przez instytucje finansowe przed kryzysem finansowym mogło narażać przedsiębiorstwo na nieograniczone ryzyko powstania straty. Rozważania prowadzone przez autora artykułu skupiają się na wskazaniu istoty instrumentów zabezpieczających oraz i zastosowaniu w praktyce, wobec przedsiębiorców. Wykazano istnienie norm prawnych, których zastosowanie mogło ograniczyć ryzyko strat przedsiębiorstw, umożliwiając poprawne rozumienie istoty stosowanych instrumentów terminowych w zawieranych umowach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research in this article focuses on the analysis of existing legal norms in the context of the use of forward foreign exchange instruments. Hypothesis contains in a definition of currency options use by financial institutions in the period before the world financial crisis which could expose on the company and cause an unlimited risk of loss. Considerations conducted by the author of the article focuses on the identification of the essence of hedging instruments and its application on the market. An author pays attention on legal norms, which usage should reduce the risk of loss in a business, and should enable the correct understanding of the used instrument nature in terms of the concluded agreements.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamus R. (2009). Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych. Jurysta, 1.
  2. Arystoteles (2011). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Biegański M., Janc A. (red.) (2001). Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  4. Gil Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo AGH.
  5. Jajuga K. (2006). Giełdowe instrumenty pochodne. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
  6. Jajuga K. (2007). Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  7. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Kudła J. (2009). Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
  9. Williams A.C., Smith M.L., Young P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Włodyka S. (2006). Prawo umów handlowych. W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. T. 5 (s. 109-114). Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-49
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu