BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych
Real Options in Valuation of Plant Production in Progress
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 635-650, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wycena, Opcje rzeczywiste, Rachunkowość rolna, Wartość godziwa, Przepływy pieniężne
Valuation, Real options, Agricultural accountancy, Fair value, Cash flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wyceny roślinnej produkcji w toku za pomocą metody wyceny opcji rzeczywistych oraz porównanie otrzymanych wyników z wyceną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ponadto zbadano użyteczność wyceny za pomocą opcji rzeczywistych w kontekście wyceny bilansowej produkcji w toku. Realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny metodą opcji rzeczywistych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę wyceny opcji rezygnacji, metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest identyfikacja ograniczeń w zastosowaniu metody wyceny opcji rzeczywistych na cele wyceny bilansowej, związanych z małą wiarygodnością generowanych przez nią informacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of paper is to estimate the valuation of plant production in progress in the course of using the method of real options and to compare the results of the valuation using the discounted cash flow. In addition, consideration will be the usefulness of the measurement by using real options in the context of the balance sheet valuation of work in progress. Implementation of the objective was supported by critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of real options method. In empirical studies used option valuation resignation, the method of comparative analysis and simulation method. The added value of this publication is to identify restrictions on the method of real options for valuing balance sheet assets, related to the low credibility generated by it.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2015). Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa z 21 września 2015 roku w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia- gospodarstwa.html.
 2. Argiles J.M., Blandon J.G., Monllau T. (2009). Fair Value and Historic Cost Accounting of Biological Assets. Working Papers in Economics. Barcelona: University of Barcelona.
 3. Borison A. (2003). Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes? Real Options: Theory Meets Practice. Washinghton DC.
 4. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z. (2011). Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKWP, 64 (120), 9-24.
 5. Helin A. (2008). Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?, Gazeta Prawna, nr 09/2008.
 6. Kiziukiewicz T. (2009). MSR 41. Rolnictwo. Warszawa: Difin.
 7. Kovanicová D. (2003). Problems of valuation in the light of modern financial accounting. W: Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, s.326-379. Praga: VŠE.
 8. Laskowska E. (2013). Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Myers S.C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175.
 10. Mizerka J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. Obrzeżgiewicz D. (2015a). Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości. W: B. Borusiak, K. Pająk (red.), Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, s. 237-252. Warszawa: CeDeWu.
 12. Obrzeżgiewicz D. (2015b). Metody wyceny roślinnej produkcji w toku na przykładzie rzepaku - analiza porównawcza. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 139-150.
 13. Penttinen M., Latukka A., Meriläinen H., Salminen O., Uotila E. (2004). IAS fair value and forest evaluation on farm forestry. Proceedings of Human dimension of family, farm and community forestry international symposium.
 14. Remlein M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Rogowski W. (2008). Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Warszawa: SGH.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. UE, 29.11.2008, nr L 320.
 17. Sedlácek J. (2010). The methods of valuation in agricultural accounting. Agricultural Economics - Czech, 56, 59-66.
 18. Stankiewicz D. (1996). Struktura agrarna wsi polskiej i unijnej. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 565, Warszawa.
 19. Sulewski P., Wąs A. (2008). Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 - studium przypadku. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95 (1), 76-84.
 20. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 21. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) (2016). Pobrano z: http://kalkulacje.wodr.poznan.pl (30.03.2016).
 22. Wierzbińska Z. (2015). Determinanty rozwoju rachunkowości rolniczej. W: B. Borusiak, K. Pająk (red.), Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, s. 223-236. Warszawa: CeDeWu.
 23. Wiśniewski T. (2008). Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Wszelaki A. (2012). Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej. W: A. Kostur, H. Buk (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, s. 327-338. Katowice.
 25. Wyszkowska Z. (2006). Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu