BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej
Formation of Prices of Options on the WIG 20 Index in Light of the Arbitrage Pricing Theory
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 651-661, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Opcje, Wycena opcji, Teoria arbitrażu cenowego, Indeks giełdowy
Options, Options pricing, Arbitrage Pricing Theory (APT), Stock market indexes
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w odchyleniach cen opcji od określonych relacji wynikających z arbitrażu w kontekście rozwoju polskiego rynku opcji. Przeprowadzona analiza dotyczyła porównania liczebności i wielkości odchyleń od ograniczeń i właściwości cen opcji, parytetu put-call oraz możliwości osiągania dochodu z arbitrażu w dwóch różnych okresach badawczych. Szczegółowej analizie poddano wybrane opcje kupna i sprzedaży na indeks WIG20, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że liczebność odchyleń cen opcji od relacji wynikających ze stosowania arbitrażu wyraźnie się zmniejszyła, a co ważniejsze - zmniejszyła się istotnie skala odchyleń. Mniejsza skala odchyleń cen opcji od relacji wynikających z arbitrażu przybliża rzeczywistość polskiego rynku opcji do założeń teorii wyceny arbitrażowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to draw attention to changes in the option prices deviations from the specific relationships resulting from arbitration in the context of the development of the Polish options market. The analysis involved comparison of the number and size of deviations from the limitations and properties of option prices, from the put-call parity and comparison of the possibilities of achieving income from arbitration in two different periods of research. The selected call and put options on the WIG20 index, traded on the Warsaw Stock Exchange, were subjected to detailed analysis. Based on the obtained results it can be stated that the number of the option prices deviations from the specific relationships has clearly decreased, and more importantly the scale of deviations has significantly reduced. Minor size of deviations from the relationships arising out of the arbitration brings the reality of the Polish options market to the assumptions of the arbitrage pricing theory.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chance D.M. (2004). An Introduction to Derivatives & Risk Management. Mason: Thomson/ South-Western.
  2. Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
  3. Januszkiewicz W. (red.) (1991). Giełdy w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
  4. Jarrow R., Turnbull S. (2000). Derivative Securities. Cincinnati: South-Western College Publishing.
  5. Spremann K. (1991). Investition und Finanzierung. Wien: Oldenbourg.
  6. Weron A., Weron R. (2005). Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  7. Węgrzyn R. (2010). Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117.
  8. Węgrzyn R. (2007). Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 756.
  9. Węgrzyn R. (2011). Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 864.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu