BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
Externa L Audit as a Corporate Governance Mechanism
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 665-675, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Audyt, Rachunkowość, Korporacje
Audit, Accounting, Corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza usytuowania audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest również identyfikacja koncentracji na rynku usług audytorskich świadczonych na rzecz spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Metodologia badania - Treści przedstawione w artykule sformułowano na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz regulacji. W procesie badawczym wykorzystano także raporty roczne spółek publicznych. Wynik - Analiza planowanych zmian legislacyjnych wskazuje, że rola audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego wzrośnie. W większym stopniu w proces audytu zewnętrznego zaangażowani będą członkowie komitetu audytu. Spółki publiczne będą zobowiązane do cyklicznej zmiany nie tylko kluczowego biegłego rewidenta, ale również firmy audytorskiej. W ramach badania ustalono, że jedynie ok. 19% badanych jednostek dokonywało zmiany firmy audytorskiej na przestrzeni lat 2011/2012 oraz 2012/2013. Wydaje się, że szczególnie ważne z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego jest zobowiązanie biegłych rewidentów do oceny wiarygodności sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z nadzoru korporacyjnego. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono problem usytuowania audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego, który jest relatywnie rzadko przedstawiany w polskiej literaturze przedmiotu. W artykule przedstawiono także planowane zmiany legislacyjne dotyczące audytu zewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze the position of external audit in the corporate governance system. The aim of the article is also the identification of market concentration of audit services provided to public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The content presented in this paper is based on the literature and regulations studies. In the research process the annual reports of public companies were also used. Findings - The analysis of the planned legislative changes indicate that the role of external audit in the system of corporate governance will increase. To a greater extent the process of external audit will involve members of the audit committee. Public companies will be obliged to cyclical changes not only a key auditor but also the audit firm. The study found that only approx. 19% of the units make any change of audit firm for the years 2011/2012 and 2012/2013. It seems that a particularly important, from the corporate governance point of view, is the obligation of auditors to evaluate the reliability of activity report and statement of corporate governance. Originality/value - The article presents the problem of the location of an external audit in the system of corporate governance, which is a relatively rarely presented in Polish literature. The article presents the planned legislative changes concerning external audit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker C.R., Wallage P. (2000). Future of Financial Reporting in Europe: Its Role in Corporate Governance. International Journal of Accounting, 35 (2), 173-187.
 2. Cadbury Report (1992). Financial Aspects of Corporate Governance. Londyn: The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.
 3. Commission of the European Communities (2003). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward. Bruksela 21 maja 2003. KOM (2003) 284 wersja ostateczna.
 4. Deloitte (2012). Współczesna rada nadzorcza 2012. Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce. Deloitte. Polski Instytut Dyrektorów.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 6. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rewizja-finansowa/aktualnosci
 7. ICAS (1993). Auditing into the twenty-first century. Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
 8. IFAC (2011). Integrating the business reporting supply chain. International Federation of Accountants.
 9. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 10. Marcinkowska M. (2014). Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. OECD (2004). Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
 13. Solomon J. (2007). Corporate Governance and Accountability. Chichester: Second edition. John Wiley & Sons Ltd.
 14. Tweedie D. (2004). Statement of Sir David Tweedie before the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of the United States Senate. Waszyngton.
 15. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2015, poz. 1011, 1844.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. nr 76, poz. 694, ze zm.
 17. Winter J. (2002). Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe. Bruksela.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-55
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu