BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryczka Michał (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010
Macro-Economic Determinants of Tourism Consumption in the Socio-Economic Transition in Poland in 1990-2010
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2014, nr 30, s. 81-92, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Turystyka, Konsumpcja, Wydatki turystów, Aktywność turystyczna, Przemiany społeczne
Tourism, Consumption, Expenditures of tourists, Tourist activity, Social change
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel pracy. Określenie wpływu czynników makroekonomicznych na kształtowanie się poziomu konsumpcji turystycznej w Polsce.
Metoda badań. W badaniach empirycznych zastosowano statystyczną metodę regresji wielorakiej, wpisującą się w ekonometryczną analizę szeregów czasowych (a więc testowanie stacjonarności) oraz badanie relacji kointegrujących. Przedmiotem analizy była zależność konsumpcji usług turystycznych od zmiennych makroekonomicznych. Analizy wykonano na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Turystyki za okres 1990-2010.
Wyniki badań. Badania wykazały, iż na konsumpcję turystyczną wpływają następujące czynniki makroekonomiczne: stopa bezrobocia, wartość PKB na osobę oraz kurs USD. Stopa inflacji nie miała istotnego wpływu na objaśniane zmienne, a szereg czasowy okazał się niestacjonarny. Wzrost stopy bezrobocia wpływał na spadek aktywności turystycznej Polaków. Rosnący PKB na osobę powodował wyraźny wzrost poziomu uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych. Niezależnie od wzrostu tego wskaźnika spadała częstotliwość wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wzrost kursu USD przekładał się na wzrost uczestnictwa w krajowych wyjazdach turystycznych. Wskaźniki makroekonomiczne nie miały wpływu na wysokość ponoszonych wydatków turystycznych.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Szeregi czasowe dla rocznych wskaźników makroekonomicznych oraz dla wskaźników uczestnictwa w turystyce obejmują lata 1990-2010, natomiast z powodu braku danych w całym tym okresie dla częstotliwości wyjazdów uwzględniono dostępne dane obejmujące lata 1996-2010 oraz dla wydatków okres 1999-2010. Implikacje praktyczne. Badania w zakresie kształtowania się konsumpcji turystycznej są kluczowe dla funkcjonowania branży turystycznej.
Oryginalność pracy. Rzadko podejmowane w badaniach analizy zależności między zmiennymi makroekonomicznymi a konsumpcją turystyczną, zwłaszcza w tak długiej perspektywie czasowej.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. To identify the macro-economic determinants of changes in tourism consumption in Poland.
Method. In the empirical studies, multiple regression analysis was applied. This method is inscribed into the econometric analysis of time series variables, which means testing stationarity, as well as studying cointegrating relations. The subject of analysis was the relationship between the tourism consumption and macro-economic variables. The analysis was based on the data published by the Central Statistical Office and the Institute of Tourism in 1990-2010.
Findings. The research has shown that the following macro-economic factors have an impact on tourism consumption: unemployment rate, gross domestic product (GDP) per capita, and the dollar exchange rate. The inflation rate did not have any significant impact in this study and the time series variable proved unsteady. The increase in the unemployment rate caused a decrease in the Polish people's tourist activity. Growing GDP per capita led to an increase in foreign travel, but to a decrease in domestic travel. Regardless of the unemployment rate, the frequency of both foreign and domestic travel have generally decreased. The high exchange rate of USD however, has had an impact on domestic travel. Macro-economic factors have had no impact on the level of tourism expenditure in Poland.
Research and conclusions limitations. The time series variables for the annual macro-economic factors and the indicators of participation in tourism cover the 1990-2010 period. However, due to lack of data showing the frequency of travel within that time, the study was based on the data covering 1996-2010 and, for travel expenditure, 1999-2010.
Practical implications. Studies in the development of tourism consumption are crucial for the functioning of the tourism industry.
Originality. This is a rare example of an analysis of the relationship between macro-economic variables and tourism consumption.
Type of paper. Research article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków nr 56, Kraków.
 2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 3. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 4. Charemza W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 5. Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, [w:] "Econometrica", Vol. 50.
 6. Granger C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, [w:] "Journal of Econometrics", Vol. 16.
 7. Granger C. W. J., Newbold P. (1974), Spurious Regression in Econometrics, [w:] "Journal of Econometrics", Vol. 2.
 8. Hall R. E., Taylor J. B. (1999), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa.
 9. Janoś-Kresło M., Mróz B., red. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 10. Jedlińska M. (2006), Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] Nowakowska A., Przydział M., Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIZ, Rzeszów.
 11. Łaciak J. (1997-2011), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 1996-2010, Instytut Turystyki, Warszawa.
 12. Łazarek R. (2001), Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 13. Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 14. Mały rocznik statystyczny (1990-2010), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Middleton V. T. C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 16. Osińska M., red. (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 17. Sikorska J. (1998), Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 18. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO (1995), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa.
 20. Wodejko S. (1997), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu