BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczykowska Paulina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Determinanty i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież
Determinants and Motives of Young People's Tourist Activity
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2014, nr 30, s. 93-118, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Keyword
Turystyka, Aktywność turystyczna, Młodzież, Motywacje
Tourism, Tourist activity, Youth, Motivation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja determinant i motywów podejmowania aktywności turystycznej sensu stricto przez młodzież ponadgimnazjalną oraz wskazanie najpopularniejszych w tej grupie wiekowej rodzajów i form turystyki.
Metoda badań. Przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu. Głównym narzędziem badawczym był specjalnie do tego celu skonstruowany kwestionariusz wywiadu. Badaniami objęto 255 uczniów.
Wyniki badań. W pracy wykazano, że podstawowym motywem wyjazdów turystycznych młodzieży była chęć wypoczynku. Na kolejnych miejscach znalazły się: chęć poznania nowych miejsc i ludzi oraz chęć dobrej zabawy. Miało to swoje odzwierciedlenie w tym, iż badani najczęściej byli uczestnikami turystyki wypoczynkowej i poznawczej. Motyw wypoczynkowy był realizowany zazwyczaj podczas wyjazdów organizowanych indywidualnie przez młodzież. Z kolei motyw poznawczy dominował podczas szkolnych i klasowych wycieczek. Wskazano również, że aktywizujący wpływ na podejmowanie aktywności turystycznej ma szkoła, organizacje turystyczne i kościelne oraz rodzina, zwłaszcza wtedy, gdy cechuje ją odpowiednio wysoki (a przynajmniej niedyskwalifikujący uczestnictwa w turystyce) status materialny.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania przeprowadzono w szkołach średnich w Inowrocławiu. Nie mniej jednak można założyć, że wnioski wypływające z wyników badań są podobne dla całej grupy społecznej młodych ludzi w Polsce. Wynika to z faktu, iż młodzież - jako grupę społeczną - łączy pewna wspólnota zachowań, wartości, świadomości oraz podobieństwo tworzących ją i oddziałujących na nią sił i warunków.
Implikacje praktyczne. Opracowanie posiada wartość aplikacyjną, gdyż poznanie i zrozumienie procesów motywacyjnych pozwala zaznajomić się z oczekiwaniami młodzieży i wyjść naprzeciw jej potrzebom w procesie kreowania odpowiedniej oferty turystycznej.
Oryginalność pracy. Większość opracowań z zakresu aktywności turystycznej młodzieży sprowadza się do podawania wskaźników informujących o liczbie wyjazdów. Niniejsza praca wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy na temat uwarunkowań i motywów aktywności turystycznej młodzieży.
Rodzaj pracy. Artykuł bazujący na wynikach własnych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this study is to identify the determinants and motives for young people's tourism activity. The most popular forms of tourism in this age group are also described.
Method. The study uses survey data concerning what motivates pupils of upper secondary schools in Inowrocław to engage in tourist activity. The main research tool was a specially designed survey questionnaire. A total of 255 pupils were included in the study sample.
Findings. The study observes that the most important motive for the young people's tourism trips was recreation. Getting to know new places and people, as well as entertainment, were the next important motives. The respondents generally took part in recreational and educational tourism. The recreational motive was realized mainly during individual trips. The educational motive, on the other hand, was dominant during school trips. It was also pointed out that school, tourism and church organizations, as well as families, have an impact on the pupils' tourism activity.
Research and conclusions limitations. The study was conducted in secondary schools in Inowrocław. However, it can be assumed that the results and conclusion of the study are similar for young people on the whole, because the youth, as a social group, is connected by a certain community of behavior, values, and consciousness, and is affected by similar external factors.
Practical implications. Knowing and understanding the motivation processes allows us to infer about the expectations of the youth and better satisfy their tourism needs.
Originality. Most of the studies in young people's tourism activity are only based on quantitative indicators of the number of trips. Motivations are rarely subject to investigation. The present work attempts to fill this niche.
Type of paper. This article presents the results of private empirical research. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak B. (2008), Samowychowanie a turystyka, Wydawnictwo Albis, Kraków.
 2. Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków.
 3. Alejziak W. (2013), Tourist activity inhibitors, [w:] "International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research", Vol. 7 (1), s. 11-27.
 4. Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Błaszczak A., Bracław M. (2011), Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej i religijnej, [w:] "Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 66 (648), Uniwersytet Szczeciński, s. 9-18.
 6. Bochenek M. (2008), Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska.
 7. Bocheński M., Bujak K. (1975), Uwagi dotyczące motywów uprawiania turystyki, [w:] "Ruch Turystyczny", nr 1, SGPiS, Warszawa, s. 19-31.
 8. Boyer M. (1992), Le Tourism, Edition du Seuil, Paris.
 9. Crompton J. L. (1979), Motivations for Pleasure Vacations, [w:] "Annals of Tourism Research", October/December, VI (4), s. 408-424.
 10. Czyżewski M. (2004), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze a krajoznawstwo i turystyka w szkole, [w:] Kazimierczak M., red., Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 339-355.
 11. Derbich J. (1993), Wychowawczo-społeczne funkcje turystyki młodzieżowej, [w:] Siwiński W., red., Turystyka, rekreacja i sport jako problem społeczno- wychowawczy współczesnego człowieka, "Ławica", Poznań.
 12. Gaworecki W. (2007), Turystyka, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Harajda R. (1986), Działalność turystyczno-krajoznawcza w szkole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra.
 13. Howorus E. (1995), Turystyka młodzieży szkolnej w Parczewie, [w:] Przecławski K., Turystyka jako szansa rozwoju kraju i wychowania młodzieży, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podyplomowe Studium Rekreacji i Turystyki, Warszawa, s. 187-204.
 14. Janowski I. (2003), Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 15. Jarosz E. (2002), Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej, Wydawnictwo MARMAR, Katowice.
 16. Kowalczyk A. (1997), Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Kowalowa A., Łukow W. (2003), Socjologia młodzieży, "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP, Szczecin.
 17. Kozioł L. (2012), Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej, [w:] "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 84, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 43-52.
 18. Kret B. (1995), Możliwości i bariery organizowania turystyki dzieci i młodzieży w Pile, [w:] Przecławski K., Turystyka jako szansa rozwoju kraju i wychowania młodzieży, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podyplomowe Studium Rekreacji i Turystyki, Warszawa, s. 173-186.
 19. Królicki J. (2000), Preferowane przez młodzież zachowania rekreacyjne w czasie wolnym, [w:] Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Marcinkowski M., Siwiński W., red., Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych: diagnoza i propozycje rozwiązań, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, Poznań, s. 65-70.
 20. Kurek W., Mika M., Pitrus E., Ptaszycka-Jackowska D. (2008), Charakterystyka wybranych form turystyki, [w:] Kurek W., red., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198-312.
 21. Liszewski S. (2002), Turystyka jako zjawisko społeczno-kulturalne, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 22. Łaciak J. (2006, 2007, 2008, 2009), Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży, praca w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na lata: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Instytut Turystyki, Warszawa.
 23. Łopaciński K. (1986), Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej, "Problemy Turystyki", nr 2, Warszawa, s. 67-67.
 24. Maslow A. H. (1943), A theory of human motivation, "Psychological Review" 50 (4), [za:] Kozłowski L., Dziedzictwo żydowskie w Polsce jako i rzeczywisty produkt turystyczny, [w:] Sokołowski D., Jaroszewska- -Brudnicka R., red., Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 161-176.
 25. Mayo E. J, Jarvis J. P. (1981), Psychologia turystyki wypoczynkowej, CBI Publishing, Boston.
 26. McIntosh R. W., Goeldner Ch. R. (1986), Tourism: Principles, Practices, Philosophy, John Wiley&Sons, New York.
 27. Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Middleton V. T. C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 29. Mirkiewicz J. (2010), Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego, [w:] Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne, nr 1, UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, s. 117-145.
 30. Nowakowska A. (2002), Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, [w:] Gołembski G., red., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań, s. 1-24.
 31. Pawliczuk W. (2006), Definicje terminu "młodzież" - przegląd koncepcji, [w:] "Postępy Nauk Medycznych", nr 6, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie, Warszawa, s. 311-315.
 32. Przecławski K. (1978), Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 33. Przecławski K. (1979), Po pracy i nauce. Wzory zachowań młodzieży w czasie wolnym, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa.
 34. Przecławski K. (1979), Turystyka a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 35. Przecławski K. (1984), Turystyka a człowiek i społeczeństwo, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 36. Przecławski K., red. (1995), Turystyka jako szansa rozwoju kraju i wychowania młodzieży, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podyplomowe Studium Rekreacji i Turystyki.
 37. Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 38. Przybylak D. (2003), Uczestnictwo młodzieży w turystyce i krajoznawstwie, [w:] Siwiński W., Tauber R. D., Mucha-Szajek E., red., Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (wyniki badań naukowych), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
 39. Rheinberg F. (2006), Psychologia motywacji, WAM, Kraków.
 40. Siwiński W. (1992), Problematyka czasu wolnego młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, AWF, Poznań.
 41. Siwiński W., Tauber R. D. (2008), Leksykon turystyki i rekreacji: polsko- -angielski na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
 42. Tomczykowska P., Sokołowski D. (2013), Dywersyfikacja produktu agroturystycznego jako narzędzie konkurencji gospodarstw agroturystycznych, [w:] Sokołowski D., Jaroszewska-Brudnicka R., red., Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 223-238.
 43. Wartecka-Ważyńska A. (2007), Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 44. Wartecka-Ważynska A. (2004 a), Rola rodziny w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, [w:] Bosiacki S., Grell J., red., Gospodarka turystyczna w XXI wieku - szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, AWF, Poznań, s. 217-255.
 45. Wartecka-Ważyńska A. (2004 b), Szkoła i jej znaczenie w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, [w:] Bosiacki S., Grell J., red., Gospodarka turystyczna w XXI wieku - szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, AWF, Poznań, s. 73-78.
 46. Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 47. Włodarczyk B. (1997), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 48. Źrałko J. (2002), Krajoznawstwo i turystyka szkolna oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Zielona Góra.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu