BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Genzels Małgorzata (Cracow University of Economy, Poland, PhD student)
Title
The Use of Gender Index in the Implementation of the Equal Opportunities Policy in Enterprise
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 19-33, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka zatrudnienia, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Wskaźnik równouprawnienia płci, Dyskryminacja płacowa
Employment policy, Equal rights for women and men, Gender equality index, Wage discrimination
Note
summ.
Abstract
The equal opportunities policy is attracting more and more supporters within Polish entrepreneur circles. Certain phenomena such as; the migration of professionals to EU countries, aging of the Polish society, new regulations prohibiting discrimination in the workplace on grounds of gender and higher levels of education among women in relation to men, have awoken much interest in gender equality issues at the present time. The implementation of these policies in enterprises will not only boost women's role within the labor market, but also, provide a source of economic advantages and increasing benefits to employers. One of the tools intended to monitor gender equality in the workplace is the Gender Index. The aim of this article is to show the advantages arising from the implementation of an equal opportunities policy in enterprises with particular attention to the Gender Index. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D'Amico T. F., The Conceit of Labour Market Discrimination, "American Economic Review", 1987, nr 77.
 2. Handbook of Economics and Ethics, (red.) J. Peil, I. Staveren, MPG Books Group, UK 2009.
 3. Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All, UNDP, 2011, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/, [6.05.2012].
 4. Kodeks pracy. Po zmianach. Z komentarzem ekspertów. Stan prawny na 1 stycznia 2008r., Gazeta Prawna, Koszalin 2008.
 5. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawaczlowieka/konwencje/konwencja+w-sprawie-likwidacjiwszelkich-form-dyskryminacji-kobiet/, [5.05.2012].
 6. Korzec R., The Glass Ceiling in Law Firms: A Form of Sex-Based Discrimination, "Journal of Employment Discrimination Law", 2000, nr 2.
 7. LAS KOBIET. Materiały pokonferencyjne, Stowarzyszenie Kobiet Lasu i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.
 8. Lisowska E., Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, "Kobieta i Biznes", 2010, nr 1-4.
 9. Measuring Inequity: The 2012 Gender Equity Index, Social Watch, 2012, http://www.socialwatch.org/node/14366, [6.05.2012].
 10. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, (red.) E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 11. Polityka równości płci w praktyce. PODRĘCZNIK, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2006.
 12. Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
 13. Report of the Economic and Social Council for 1997, United Nations, New York 1997, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/265/64/IMG/N9726564.pdf?OpenElement, [6.05.2012].
 14. Słoczyński T., Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, "Mishellanea", 2008, nr 4.
 15. Spence M., Job Market Signaling, "The Quarterly Journal of Economics", 1973, nr 87.
 16. The Global Gender Gap. Report 2011, World Economic Forum, Geneva 2011, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf, [6.05.2012].
 17. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2011 roku [2012], Sedlak & Sedlak, http://www.wynagrodzenia.pl/pliki/dla_prasy/86.pdf, [5.05.2012].
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu