BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego
Environmental Fees as a Source of Financing Local Government Units' Protection-Related Tasks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 701-709, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Ochrona środowiska, Opłaty ekologiczne, Samorząd terytorialny
Environmental protection, Environmental fees, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawnych, dotyczących jednego ze źródeł finansowania zadań JST w zakresie ochrony środowiska, jakim jest opłata za korzystanie ze środowiska. Główną tezą prowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że opłata za korzystanie ze środowiska w sposób znaczący wpływa na budżety powiatów i gmin w zakresie finansowania zadań ochronnych, mimo, że kwoty uzyskane z jej tytułu nie należą do wysokich. Dokonana także zostanie charakterystyka analizowanego instrumentu poprzez zwrócenie uwagi na charakter prawny, jak i elementy konstrukcyjne. Metodologia badania - wielopłaszczyznowa. Podstawowa metoda badawcza zastosowana w artykule oparta jest na kompleksowej i wszechstronnej analizie materiału normatywnego, a także na analizie i ocenie poglądów nauki prawa i dorobku orzecznictwa sądowego i administracyjnego. Uwzględniony został dorobek polskiej doktryny prawa ochrony środowiska, jak i prawa finansowego. Wynik - Przeprowadzona analiza potwierdza centralne miejsce opłat za korzystanie ze środowiska w katalogu instrumentów mobilizujących do przestrzegania zasad z zakresu prawa ochrony środowiska. Środki pochodzące z opłat przekazywane są na finansowanie realizacji zadań JST związanych z ochroną środowiska. Oryginalność/wartość - W doktrynie nie zwracano uwagi do tej pory na znaczenie opłat za korzystanie ze środowiska jako ważnego źródła finansowania zadań JST w zakresie ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to analyse legal regulations concerning one of the sources of financing LGU tasks in terms of protection of the environment, namely the environmental fee. The main thesis of considerations is a statement holding that the environmental fee significantly affects budgets of districts and communes in terms of financing protection-related tasks, even though sums obtained from the fee cannot be construed as high. The analysed instrument will also be characterised by highlighting its legal nature and structural elements. Design/methodology/approach - multidimensional. The basic research method applied in the paper is based on a comprehensive and all-round analysis of normative material, as well as on the analysis and evaluation of the views of the legal science and the acquis of judicial and administrative case law. The acquis of the Polish doctrine on the environmental protection law and the financial law have also been taken into account. Findings - The performed analysis confirms environmental fees' central place in the catalogue of instruments encouraging compliance with the principles of the environmental protection law. The resources coming from the fee are allocated to finance the implementation of LGU tasks concerning the protection of the environment. Originality/value - The doctrine to date has not been noticing the significance of the environmental fee as an important source of financing LGU tasksin terms of protection of the environment.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciechanowicz-McLean J. (2008). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy (red.). Warszawa.
 2. Czech E. K. (2013). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy (red). Warszawa.
 3. Czerwiński Sz. (2008). Jaki podatek od zanieczyszczonego środowiska? W jakim stopniu rozwiązania podatkowe powinny służyć realizacji polityki ochrony środowiska? Kwartalnik Prawa Publicznego, 3-4, 53.
 4. Draniewicz B. (2007). Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska. Państwo i Prawo, 7, 70-81.
 5. Draniewicz B. (2008). Spór o charakter prawny opłat produktowych. Przegląd Prawa Publicznego, 12, 28.
 6. Draniewicz B., Jerzmański J., Moczko-Wdowczyk S., Rotko J., Sommer J. (2010). Korzystanie ze środowiska i jego zasobów. W: W. Radecki (red.), Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza - rozwój - perspektywy. Warszawa.
 7. Famielec J. (2000). Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD. Ekonomia i Środowisko, 1, 9.
 8. Fill W. (2012). Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami. Finanse Komunalne, 11, 50.
 9. Gliniecka J. (2010). Opłaty publiczne. W: L. Etela (red.), System prawa finansowego. T. III Prawo daninowe. Warszawa.
 10. Gruszecki K. (2003). Opłaty za korzystanie ze środowiska w prawie ochrony środowiska. Glosa, 7, 4.
 11. Kaleta-Jagiełło (2001). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. J. Jendrośka (red.). Warszawa.
 12. Kowalewska E. (2015). Finansowanie samorządowych zadań z zakresu ochrony środowiska. W: A. Barczak, E. Kowalewska (red.), Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe. Warszawa.
 13. Kryk B., Kłos L., Łucka I.A. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Warszawa.
 14. Małecki P.P. (2009). Opłaty ekologiczne w Polsce. Analiza i ocena za lata 2002-2007. Kraków.
 15. Ofiarski Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Warszawa.
 16. Radecki W. (2002). Komentarze do ustawy - Prawo ochrony środowiska. Środki finansowo-prawne, tytuł V ustawy - Prawo ochrony środowiska. Wrocław.
 17. Radecki W. (2009). Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Komentarz do przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody. Warszawa.
 18. Radecki W. (2011). Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa.
 19. Smoleń P. (2009). Prawo ochrony środowiska. J. Stelmasiak (red.), Warszawa.
 20. Woźniak M. (2013). Opłaty w prawie administracyjnym. E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak (red.). Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-58
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu