BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych
Risks of the Policy of Negative Interest Rates
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 721-728, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Stopa procentowa, Ryzyko kredytowe, Polityka pieniężna, Kryzys finansowy, Ujemna stopa procentowa, Działania pokryzysowe
Interest rate, Credit risk, Monetary policy, Financial crisis, Negative interest rate, Post-crisis activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szeroko rozumiana globalizacja w zestawieniu z działaniami pokryzysowymi z lat 2008- 2009 realizowanymi przez instytucje finansowe zaowocowała wykreowaniem procesów, które do niedawna w literaturze przedmiotu identyfikowane były w sposób marginalny. Jednym z nich jest realizowana przez banki centralne polityka ujemnych stóp procentowych. Dzisiaj nauka na nowo podejmuje próbę analizy tego zjawiska. Analizy, która dokonana powinna być równolegle z opisywaniem potencjalnych skutków oraz towarzyszących im ryzyk.(abstrakt oryginalny)

Widely understood globalization in comparison with those of actions after the crisis from the years 2008-2009 implemented by financial institutions resulted in the artist creating processes that until recently in the literature were identified as marginal. One of them is implemented by the central banks policy of negative interest rates. Today, learning a new attempt to analyze this phenomenon. Analysis, which should be done in parallel with describing the potential impacts and associated risks.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beksiak J. (2001). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Dimand R.W. (2013). David Hume and Irving Fisher on the quantity theory of money in the long run and the short run. The European Journal of the History of Economic Thought, 20 (2).
 3. Gordon P., Hamilton S. (2016). Draghi Says ECB Critics Risk Provoking Need for More Action. Bloomberg. Pobrano z: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-21/draghi-says-ecb-ready-to-act-again-if-warrantedto- revive-prices (27.04.2016).
 4. Gostomski E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578).
 5. Gruszecki T. (2004). Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Kowalewski P. (2014). Ujemne stopy procentowe to nic nowego. Obserwatorfinansowy.pl. Pobrano z: http://www. obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/ujemne-stopy-procentowe-to-nic-nowego (27.04.2016).
 7. Polański Z. (2010). Stopa procentowa. Materiały z wykładów. Pobrano z: akson.sgh.waw.pl/.../Wyklad 4_PolitykaPieniezna_2010_stacjonarne (27.04.2016).
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2005). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Siemionczyk G. (2016). Nielsen: Polityka ujemnych stóp procentowych to fatalny, nienaturalny pomysł. Rp.pl. Pobrano z: http://www.rp.pl/Banki/303259902-Nielsen-Polityka-ujemnych-stop-procentowych-to-fatalny-nienatu ralny-pomysl.html#ap-1 (27.04.2016).
 10. Solarz J.K. (2014). Zarządzanie ryzykiem systemowym. Przyczynek do międzynarodowej ekonomii politycznej finansów. Finansowe i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV (8/3).
 11. Szpunar P.J. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i studia NBP, 278.
 12. Tartar A. (2016). Here's What Economists Think About Negative Policy Rates. Bloomberg. Pobrano z: http:// www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/here-s-what-economists-think-about-negative-policy-rates (27.04.2016).
 13. Trading Economics. Polska - stopa procentowa. Pobrano z : http://pl.tradingeconomics.com/poland/interest-rate (27.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu