BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski), Sobiecka Aldona (Polski Związek Głuchych)
Title
Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi
Inventive Activity in the Technology Sector Related with Hearing Loss When Confronted with Demand Stimulus
Source
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 1, s. 59-71, tab., rys., bibliogr. s. 71
Keyword
Patenty, Wynalazczość, Metody ilościowe, Osoby niepełnosprawne, Jakość życia, Stan zdrowia ludności, Badania ankietowe
Patent, Invention, Quantitative methods, Disabled people, Quality of life, Health status of the population, Questionnaire survey
Note
summ.; JEL Classification: I1, I15, 031, 035
Abstract
Celem artykułu jest konfrontacja realnej aktywności wynalazczej podmiotów zaangażowanych w tworzenie rozwiązań technologicznych użytecznych dla pacjentów z różnym stopniem upośledzenia słuchu, z ich subiektywnymi oczekiwaniami względem produktów i usług mogących poprawić ich jakość życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie badań własnych na dwóch płaszczyznach będących odzwierciedleniem popytowych i podażowych bodźców tworzenia innowacji przełomowych w tym obszarze. Podwójna perspektywa badawcza wymagać będzie zróżnicowanej metodologii. Aktywność wynalazcza zostanie zanalizowana przy użyciu narzędzi patentometrii. Natomiast popytowe bodźce innowacyjne zbadane zostaną przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza adresowanego do osób z różnym stopniem niedosłuchu. (fragment tekstu)

The issue of the article focuses on the demand and supply innovation incentives aimed at people with varying degrees of hearing loss. The aim of this publication is to confront actual inventive activity representing the supply side with expectations of their users who create demand-side innovative incentives. Thus, for the purposes of this article will be used two research methods. Inventive activity will be analyzed using the patent metrics tools. Its assessment and identification of users expectations (on the example of hearing aids) will be made based on results of questionnaires. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Saxena S., Orley J. (1997), Quality of life assessement, "The World Health Organization perspective. Eur. Psychiatry" nr 3, 12, s. 263-266.
  2. Schipper H. et al. (1996), Quality of life studies: definitions and conceptual issues, [w:] Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials, red. B. Spilder, Philadelphia, s. 11-23.
  3. World Health Organization (1993), Report ofWHOQOL Focus Group Work, Geneva.
  4. World Health Organization (2013), Multi-country assessment of national capacity to provide hearing care, Geneva, http://ww.who.int/pbd/deafness/news/IECD/en/indexl.html.
  5. Wyrok z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763.
Cited by
Show
ISSN
2084-4093
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu