BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Title
Innowacyjność prowadząca do efektywności polskich wspólnot samorządowych : studium przypadku: makroregion północny oraz północno-zachodni
Innovation Leading to Effectiveness of Polish Local Comm Unities : Case Study: North and Northwest Macro-Region
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 737-757, rys., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Innowacyjność, Rozwój, Region
Innovative character, Development, Region
Note
streszcz., summ.
Country
Makroregion Północny, Makroregion Północno-Zachodni
North Macroregion, North-West Macroregion
Abstract
Celem artykułu jest analiza aspektów dotyczących efektywności oraz innowacyjności polskich miast grodzkich na tle wyników osiąganych przez polskie makroregiony oraz kraje Unii Europejskiej. Obszarem badawczym niniejszego artykułu będzie makroregion północny i północno-zachodni. Dobrane będzie narzędzie badawcze złożone z zestawu indeksów statystycznych. Zaprezentowane będą także przykłady głównych miast grodzkich wchodzących w skład badanego obszaru. Tu za źródło informacji służyć będą strategie rozwoju omawianych miast. Zwieńczenie treści artykułu stanowić będą wnioski, aplikacja których będzie mogła posłużyć dla dalszej polityki regionalnej w badanych wspólnotach samorządowych. Regionalne badania naukowe, wiedza i innowacyjność zależą od wielu czynników - kultury biznesu, umiejętności pracowników, edukacji i instytucji szkoleniowych, usług wspierających innowacje, mechanizmów transferu technologii, regionalnej infrastruktury, mobilności naukowców, źródeł finansowania i potencjału twórczego. Polska, pod względem wartości PKB per capita wyrażonej w parytecie siły nabywczej, w badanym okresie zajęła 10 miejsce pośród 28 krajów należących do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o wspominane w analizach miasta wojewódzkie, starają się one kreatywnie i elastycznie radzić sobie z obciążeniami tak natury historycznej, jak i geograficznej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is the analysis of aspects related to efficiency and innovation of Polish district cities on the background of the Polish macroregions and countries of the European Union. The research area of this article will be North and Northwest Macro-region of Poland. An appropriate research tool, consisting of a set of statistical indexes, will be selected. Examples of major cities in the test area will be presented as well. Development strategies of the selected cities will serve as a source of information here. The culmination of the body of the chapter will be applications, the application which can be used for further regional policy in the communities surveyed. The last part of the main body of the article will be applications, which can be used for further regional policy in the communities surveyed. Regional research, knowledge and innovation depend on many factors - culture business, skills, education and training institutions, innovation support services, technology transfer mechanisms, regional infrastructure, mobility of researchers, funding sources, and creative potential. Poland, in terms of the value of GDP per capita expressed in purchasing power parity, in the period took the 10th place among the 28 countries belonging to the European Union. When it comes to those in provincial cities, they creatively and flexibly try to deal with historical and geographical loads.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała księga obszarów metropolitalnych. (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 2. Błaszczuk D.J. (2008). Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania. Zarządzanie Ryzykiem, 26.
 3. Brol R., Raszkowski A. (2011). Problemy rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Cieślak M. (1997). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Ciriaci D., Moncada P., Castello P., Voigt P. (2013). Innovation and job creation: a sustainable relation? Dokumenty robocze IPTS o działalności w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji prowadzonej przez korporacje. Seria nr 1/2013. Komisja Europejska.
 6. Conte A. (2014). Efficiency of R&D spending at national and regional level. Efektywność wydatków na szczeblu krajowym i regionalnym przeznaczonych na badania naukowe i rozwój. Wspólne Centrum Badawcze.
 7. Dolnicki B. (2014). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
 8. Edwarczyk B. (2015). Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2014. W: Polska - 25 lat samorządu terytorialnego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.
 9. Eurostat (2015). Statistical books. Eurostat regional yearbook 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/32 17494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395.
 10. Eurostat (2015). Statistical books. Key figures on Europe 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/ 7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6.
 11. Fedan R. (2013). Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Forlicz S. (2008). Metody ilościowe w ekonomii. Poznań: Wyższej Szkoły Bankowej.
 13. Gawroński H. (2014). Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 14. Gollin M.A. (2008). Driving innovation. Londyn: Cambridge University Press.
 15. Gonet W. (2006). Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Monografie i opracowania 543. Warszawa: Oficyna SGH.
 16. Innovation Union Scoreboard - Country Profiles, ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ files/ius-countries.zip.
 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2014). Badania naukowe i Innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego /SWD/2014/181 final/, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid =1432400330995&uri=CELEX:52014DC0339.
 18. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2014). For a European Industrial Renaissance (COM/2014/014 final), http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0014.
 19. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 20. Liszewski S. (2012). Geografia urbanistyczna. Warszawa.
 21. Makieła Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
 22. Marciniak S. (2013). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Markowski T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Ostrom E. (2008). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. New York: Cambridge University Press, Cambridge.
 25. Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Ponsard C. (1992). Ekonomiczna analiza przestrzenna. Poznań: AE w Poznaniu.
 27. Porras J.I., Collins J. (1996). Building your company's vision. Harvard Business Review, wrzesień-październik.
 28. Raport OECD z 2011 r. (2011). Productivity and growth accounting.
 29. Raport Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony czy Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska przestrzeń".
 30. Regional Innovation Scoreboard (2014), http://bookshop.europa.eu/en/regional-innovation-scoreboard- -2014-pbNBBC14001.
 31. Rogoziński K., Panasiuk A. (2012). Zarządzanie organizacjami usługowymi. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 32. Sierpińska M., Jachna T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji. SWD (2013) 505.
 34. Staniłko J.F. (2016). Ostatni dzwonek. Gość Niedzielny. 7 II 2016.
 35. Stępień J. (2015). W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego. W: Polska - 25 lat samorządu terytorialnego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.
 36. Strahl D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 37. Strategia rozwoju Gdańska, www.gdansk.pl/strategia.
 38. Strategia rozwoju Olsztyna, https://www.olsztyn.eu/...strategiczne/strategia-rozwoju-miasta.html.
 39. Strategia rozwoju Poznania, http://www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030- aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html.
 40. Strategia rozwoju Szczecina, www.szczecin.eu/sites/default/.../strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf.
 41. Strategia rozwoju Torunia. http://www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta- -torunia-do-roku-2020.
 42. Strategia rozwoju Zielonej Góry, bip.zielonagora.pl/45/Strategia_rozwoju_miasta.
 43. Zeliaś A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 44. Zorska A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu