BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulisa Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce
Economic Growth and Minimum Wages in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 759-768, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost gospodarczy, Płaca minimalna, Rynek pracy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia
Economic growth, Minimum wage, Labour market, Unemployment, Unemployment rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wynagrodzenia pracowników mogą być kształtowane w różny sposób stosownie do założonego celu. Ich poziom powinien motywować do pracy i wzrostu jej efektywności. W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące zależności między poziomem i stopą bezrobocia oraz wzrostem PKB a kształtowaniem się płacy minimalnej w Polsce w latach 2000-2015. Szybszy wzrost minimalnych i średnich wynagrodzeń w gospodarce polskiej niż poziom inflacji przyczynił się do wzrostu płac realnych w całym badanym okresie. Wzrost PKB w Polsce stwarzał warunki do tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia. Wzrost płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie generował dodatkowego bezrobocia. Szybszy wzrost płac minimalnych niż średnich płac w sektorze przedsiębiorstw zbliżał poziom płacy minimalnej do płacy godziwej. Jednak 42% udział płacy minimalnej w płacy średniej w 2015 roku znacznie jeszcze odbiega od przyjętego w literaturze poziomu płacy godziwej wynoszącej 60% wynagrodzenia średniego.(abstrakt oryginalny)

Employees' wages maybe formed in a different manner according to the pursued objective. Their level should motivate to work and increase its effectiveness. The article presents reflections concerning the relationships between the level and rate of unemployment and the GDP growth and the formation of the minimum wage in Poland in 2000-2015. More rapid growth of minimum and average wages in the Polish economy than of the inflation level contributed to the growth of real wages within the entire period under examination. GDP growth in Poland created conditions for creating new jobs and for the decline of unemployment. Growth of the minimum and average wages in the business enterprise sector did not generate additional unemployment. More rapid growth of minimum wages than of average wages in the business enterprise sector moved the level of minimum wage closer to the decent wage. However, a 42% share of the minimum wage in the average wage in 2015 is still a long way from the level of decent wage amounting to 60% of the average wage accepted in literature.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amstrong M. (2011). Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  2. Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  3. Herman A., Oleksyn T., Stańczyk J. (red.) (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań. Warszawa: Difin.
  4. Jachnis A. (2008). Psychologia organizacji. Warszawa: Difin.
  5. Kodeks pracy (2016). Pobrano z: http://kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne- swiadczenia/wynagrodzenie-za-prace (15.03.2016).
  6. Oleksyn T. (2006). Motywowanie do pracy. W: J. Piwowarczyk. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  7. Pocztowski A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  8. Zając C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-63
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu