BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce
Vertical and Horizontal Analysis of Own Revenues and Level of Self -Financing of Local Government Entities in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 769-780, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Dochody, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse samorządu terytorialnego
Income, Local government units, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny dochodów własnych i poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce. Metodologia badania - W oparciu o rozważania teoretyczne ocenie poddano wybrane wskaźniki finansowe. Tu w szczególności zbadano strukturę i dynamikę dochodów własnych samorządów lokalnych i poziom ich samofinansowania. Okres badawczy obejmuje lata 1999-2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Samorządy lokalne w Polsce średnio w latach 1999-2014 generowały dochody własne na poziomie około 47,2%, a wskaźnik samofinansowania na poziomie około 89,5%. Większą samodzielnością dochodową charakteryzowały się gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Z kolei większe możliwości w zakresie samofinansowania wydatków majątkowych przypadły gminom wiejskim. Oryginalność/wartość - Problematyka podjęta w ramach niniejszej publikacji pozwala na syntetyczną ocenę na podstawie analizy strukturalnej dochodów własnych i poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper focuses on the investigations of own revenues and the level of self-financing in local self-governments in terms of ratio analysis in Poland. Design/methodology/approach - Based on theoretical considerations of self-financing in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, the structure and dynamics of own revenues in local self-governments and the level of self-financing were investigated. The studied period covered the years 1999-2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Local governments in Poland in the years 1999-2014 on average generate their own income at around 47.2%, and the self-financing of approximately 89.5%. Greater independence profitable characterized by municipalities and urban-rural. In turn, greater opportunities for self-financing fell rural communities. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation based on the structural analysis of own revenues and the level of self-financing of local governments in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziurbejko T. (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 2. Filipiak B., Flejterski S. (2008). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Ce- DeWu.pl.
 3. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
 5. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 6. Korenik D., Korenik S. (2010). Podstawy finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kornberger-Sokołowska E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Liber.
 8. Łukomska-Szarek J. (2011). Financial Analysis as a Method of Assessment of Financial Standing in Local Self-Governments. Praha-Belgorod: Publish House Education and Science.
 9. Łukomska-Szarek J. (2010). Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112.
 10. Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Patrzałek L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 12. Ruśkowski E., Salachna J.M. (2007). Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.
 13. Surówka K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
 14. Swianiewicz P. (2002). Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów - zagadnienia teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce oraz krajach europejskich. Samorząd Terytorialny, 12.
 15. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008, nr 88, poz.539.
 16. Wankiewicz B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.pl.
 17. Zawora J. (2008). Samodzielność finansowa samorządu gminnego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-64
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu