BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Efektywny ekonomicznie system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
The Economically Efficient Tax System - in Search of Optimal Solutions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 781-791, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Efektywność ekonomiczna, System podatkowy, Polityka podatkowa
Economic efficiency, Tax system, Tax policy
Note
streszcz., summ., Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS4/00481.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych trendów zachodzących w państwach OECD w kontekście realizacji funkcji stymulacyjnej oraz wskazanie na tej podstawie cech optymalnego systemu podatkowego spełniającego kryterium efektywności ekonomicznej. W artykule posłużono się metodami analizy opisowej, analizy porównawczej, a także technikami analizy i konstrukcji logicznej. We wnioskach wskazano, że aby spełnić wskazany postulat, konieczne jest zachowanie umiarkowanego poziomu fiskalizmu, jak również prowzrostowej struktury systemu podatkowego. Dostrzeżono, że w realizacji celów stymulacji gospodarczej stosowane są przede wszystkim podatki dochodowe - od osób prawnych i od osób fizycznych. Sformułowano jednocześnie pewne zalecenia pod adresem konstrukcji tych podatków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify major trends in OECD countries tax systems in terms of the stimulating function realisation and to indicate - on that basis - features of the optimal tax system in terms of economic efficiency. In the article there has been used the descriptive and comparative analyses, as well as the analysis and logic structure techniques. In conclusion it has been stated that the need for economic efficiency requires moderate level of tax burden as well as the growth-friendly tax structure of tax system. In has been noticed that that Personal Income Tax and Corporate Income Tax are widely used in simulation function. It has been formulated some recommendations for the structures of these taxes.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almy R. (2014). Valuation and Assessment of Immovable Property. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 19.
 2. Angelopoulos K., Economides G., Kammas P. (2007). Tax-spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD. European Journal of Political Economy, 23 (4).
 3. European Commission (2008). Taxation Trends in the European Union. 2008 edition. Luxembourg.
 4. European Commission (2013). Tax Reforms in EU Member States 2013, Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability. Taxation Papers, 38.
 5. Garnier G. i in. (2014). A wind of change? Reforms of Tax Systems since the launch of Europe 2020. Taxation Papers, 49.
 6. Gomułowicz A., Małecki J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 7. Góra M. i in. (2006). Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, 64.
 8. Hybka M. (2002). Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1.
 9. Konopczyński M. (2012). Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1.
 10. KPMG International (2011). Corporate and Indirect Tax Survey 2011.
 11. Krajewska A. (2010). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 12. Małecka-Ziembińska E. (2006). Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 13. Mazurek-Chwiejczak M. (2016). Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europejskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. J. Szołno-Koguc. Lublin: Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej.
 14. Mazurek-Chwiejczak M. (2016). Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD - kierunki ewolucji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 50 (1).
 15. OECD (2007a). Fundamental Reform of Corporate Income Tax. OECD Tax Policy Studies, 16.
 16. OECD (2007b). Tax Effects on Foreign Direct Investment. Recent Evidence and Policy Analysis. OECD Tax Policy Studies, 17.
 17. OECD (2010). Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Tax Policy Studies, 20.
 18. OECD (2015). Taxation of SMEs in OECD and G20 countries. OECD Tax Policy Studies, 23.
 19. OECD (2016). Revenue Statistics. Comparative Tables.
 20. Oręziak L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
 21. Polarczyk K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Infos. Biuro Analiz Sejmowych.
 22. Say J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN.
 23. Torres C., Mellbye K., Brys B. (2012). Trends in Personal Income Tax and Employee Social Security Constribution Schedules. OECD Taxation Working Papers, 12.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-65
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu