BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
The Use of Discriminant Analysis in the Evaluation of Risk of Excessive Debt of Local Government Units for Example Communes of Wielkopolska Province
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 805-818, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Bezpieczeństwo finansowe, Gmina, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse samorządu terytorialnego
Discriminant analysis, Financial security, District, Local government units, Local government finance
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/03884.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa wielkopolskiego. Nadmierne zadłużenie JST stanowi zagrożenie dla ich stabilnego funkcjonowania, ale także dla stabilności finansowej całego sektora finansów publicznych. Z uwagi na ważność kwestii bezpieczeństwa finansowego podmiotów sektora samorządowego, niezbędne wydaje się prowadzenie badań mających na celu dostarczanie informacji o czynnikach ryzyka dla jego stabilności, w tym czynników finansowych ryzyka nadmiernego zadłużenia. W tym celu zbudowano model dyskryminacyjny, który umożliwia prognozowanie zagrożenia nadmiernego zadłużenia samorządów gminnych. Przeprowadzone badania wykazały, że nadmiernym zadłużeniem w województwie wielkopolskim zagrożone są przede wszystkim gminy wyróżniające się wyższą samodzielnością finansową i jednocześnie inwestujące w swój rozwój społeczno-gospodarczy poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych z UE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the risk of over-indebtedness of local governments on the example of the Wielkopolska Province. Excessive debt of local governments is a threat to their stable functioning, but also the financial stability of the entire public sector. Due to the importance of the safety of the financial sector entities of local government, it seems necessary to conduct research aimed at providing information about risk factors for its stability, including financial factors of risk of excessive debt. For this purpose, the model of a discriminatory, which allows forecasting dangers of excessive debt local governments. Studies have shown that excessive debt in Wielkopolska are threatened primarily communes distinctive greater financial independence and at the same time investing in their socio-economic development by attracting funds from the EU for the implementation of investment projects.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski M. (2013). Model bezpiecznego poziomu zadłużania jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Warszawa: Difin.
 2. Filipiak B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 3. Filipiak B. (2013). Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Warszawa: Difin.
 4. Gonet W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 5. Hadasik D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu seria II, 153.
 6. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6.
 7. Hołda A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 8. Jastrzębska M. (2009). Zarzadzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolter Kluwer Business.
 9. Kata R. (2012). Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego - metody oceny. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 97.
 10. Matuszak M. (2001). Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych. W: B. Godziszewski, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń.
 11. Mączyńska E., Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
 12. Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 13. Pluskota P. (2008). Ewolucja roli instytucji finansowych we wspieraniu potrzeb kapitałowych jednostek samorządu terytorialnego a kompleksowość obsługi. W: B. Filipiak, S. Flajerski (red.), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: CeDeWu Platinum.
 14. Poniatowicz M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 15. Raczkowski K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Difin.
 16. Standar A. (2012). Wpływ zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 24, 237-245.
 17. Standar A. (2013). Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58), 479-490.
 18. Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładzie z medycyny. T. III. Kraków: Wydawnictwo StatSoft Polska.
 19. Świecka B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie. Warszawa: Difin.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 21. Wiśniewski M. (2009). Analiza dyskryminacyjna w szacowaniu ocen wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego - przegląd badań i próba aplikacji w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 124.
 22. Wiśniewski M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.
 23. Wysocki F., Kozera A. (2012). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (26).
 24. Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw. 2015 (2015). Ministerstwo Finansów. Warszawa. Pobrano z: www. finanse.mf.gov.pl (10.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-67
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu