BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkocz-Wolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego
Harmonization and Standarization of Public Sector Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 841-850, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość sektora publicznego, Standaryzacja, Sektor publiczny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Public sector accounting, Standardization, Public sector, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest prezentacja stanu i perspektyw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości sektora publicznego. Metodologia badania - Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się na polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy i obserwacji. Wynik - W opracowaniu wykazano, iż w ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności w zakresie standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, w tym również w obszarze rynku wspólnotowego UE. Oryginalność/wartość - W opracowaniu zwrócono uwagę na harmonizację i standaryzację rachunkowości sektora publicznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to present the state of and prospects for harmonization and standardization of accounting of public sector. Design/methodology/approach - the following works was created using multiple, diverse research methods. The most important among these were analysis of legislative acts and study of literature on the subject, based on Polish and foreign literature. Additionally, synthesis method and observation were used. Findings - This work demonstrated that in recent years there is increasing activity in the field of standardization of the accounting of the public sector, including in the area of the Community market of the EU. Originality/value - This work highlighted the harmonization and standardization of public sector accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska D. (2011). Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Adamek-Hyska D. (2014). Standardy rachunkowości jednostek sektora publicznego. Finanse Publiczne, 9 (94), wrzesień.
 3. Bednarek P. (2007). Stan i znaczenie harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1158.
 4. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz. Urz. UE n L 306/41.
 5. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2014). International Public Sector Accounting Standards Board, vol. I.
 6. Ignatowski R. (2009),. Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Jaruga A. (2002). Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Jurkiewicz R. (2011). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przejawem procesu standaryzacji w rachunkowości. W: (red.) A. Kostur, Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 9. Kaczurak-Kozak M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 161.
 10. Kostur A. (2011). Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowości. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 11. Nowak W.A. (2014), Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS). Rachunkowość, 3.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.
 13. Szewieczek A. (2015). W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae Rok 19, nr 3. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach.
 14. Szewieczek A. (2016 - w druku). W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego - perspektywa europejska. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 15. Szewieczek A. (w druku). Wymiar instytucjonalny procesów standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Europie. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 16. Świetla K., Krasodomska J. (2005),. Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26 (82), Warszawa.
 17. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013 poz. 330, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-70
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu