BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Wioletta (Cracow University of Economy, Poland, PhD student)
Title
Fees for the Use of the Natural Environment by Entrepreneurs - Fee Charging Rules and Reporting
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 292-309, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Obligacje, Opłaty ekologiczne, Emisja zanieczyszczeń, Ochrona środowiska
Bonds, Environmental fees, Pollution emission, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Fees for the use of the natural environment as a price creating factor in a business require ddefining accountancy rules for; processes leading to use of the environment, the indicators indispensable for charging fees as well as the fees themselves. The aim of this paper is to analyze the fee charging process and to simplify the procedure for some enterprises. The factors causing the fee charging obligation are gas and dust emissions into the atmosphere, sewage disposal into rivers and the ground, waste storage and water consumption. Due to length limitations, this paper discusses only the kinds and methods of charging fees for air pollution - the environmental component most often used by entrepreneurs. It also presents a report connected with fees for the use of the environment. Moreover, the paper handles the way of keeping business accounts of the processes and factors leading up to this type of pollution. There exists also the problem of those, especially small and medium sized businesses, who do not do their duty by keeping current records. (MSP) These should be reported and held responsible.. On the basis of my own survey research carried out in February and March, 2012 that covers a sampling of 100 MSP businesses, an attempt has been made to identify the causes of such a situation and suggestions have been put forward to simplify the fee charging process for using the environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drury C. Rachunek kosztów, przekład pod kierunkiem A. Jarugowej, PWN, Warszawa 1996.
 2. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 3. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 4. Famielec J., Broniewicz E., Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości, Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Białystok - Kraków 2006.
 5. Małecki P.P., Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych [w:] Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Owsiak, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 6. Małecki P.P., Opłaty ekologiczne w Polsce Analiza i ocena za lata 2002-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 7. Materiały szkoleniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze środowiska, szkolenie pt. Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa i opłata za substancje kontrolowane, 12 stycznia 2012.
 8. Nowak E., Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2002.
 9. Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011, MP 2010 nr 74, poz. 945.
 10. Ocena funduszy ekologicznych w świetle dalszego ich funkcjonowania w Polsce, red. K. Górka, P.P. Małecki, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 11. Podstawy ekonomi środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 12. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217.
 14. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, Dz. U. 2009 r. nr 97 poz. 816
 15. Strona internetowa: www.malopolskie.pl/srodowisko, stan na dzień 21.04.2012.
 16. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz. U. Ministra Finansów 2007 nr 2, poz. 11, jako załącznik do uchwały nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów".
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, tekst jedn.: Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 (ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2007 nr 155, poz. 1095 (ze zm).
 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 (ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz. U. 2009 nr 130, poz. 1070 (ze zm.).
 21. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw, Materiały informacyjno - instruktażowe, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96 Warszawa, kwiecień 1996.
 22. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, 2011 r., GUS Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu