BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Beata (Uniwersytet Gdański), Strumiłło Jędrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
Wykorzystanie kapitału wiedzy w regionie poprzez budowanie sieci współpracy między sektorem publicznym i prywatnym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 851-861, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wiedza, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Globalizacja
Knowledge, Private sector, Public sector, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiedza traktowana jest w dobie cywilizacji informacyjnej jako bardzo ważny czynnik zasobowy każdej organizacji, który dzięki umiejętnościom i doświadczeniu członków jej społeczności pozwala na wykorzystanie pozostałych zasobów w sposób bardziej optymalny z punktu widzenia priorytetów rozwoju organizacji. Wiedza obecnie najlepiej sprawdza się we wspólnym działaniu wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego. Wiedza, a szczególnie proces jej rozprzestrzeniania się pomiędzy podmiotami w regionie, pozwalają skutecznie realizować twórcze strategie rozwoju wspólnoty. Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę współpracy sektorów publicznego i prywatnego w skutecznym zagospodarowaniu potencjału wiedzy społeczności regionu w celu tworzenia jej obecnego i przyszłego dobrobytu.(abstrakt oryginalny)

In the times of information civilization knowledge is treated as a very important factor of every single organisation. That factor, due to the abilities and experience of the members of a community, allows using other resources in a more optimal way when it comes to prioritizing the development of an organisation. Nowadays, knowledge is a very valuable factor in cooperation among all the business entities of socioeconomic life. Knowledge, and particularly the process of spreading knowledge among entities within a region, allows for the efficient and successful accomplishing a creative community's development strategies. The aim of the article is to indicate the need for cooperation between the public and private sector in the effective management of community knowledge potential due to creating present and future prosperity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M. (1996). The Rise of the network Society, Cambridge.
 2. Cohen S.S., Fields G. (2000). Social capital and capital gains: An examination of social capital in Silicon Valley. In: M. Kenney (ed.), Understanding Silicon Valley: The anatomy of an entrepreneurial region. Stanford
 3. Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Friedman T.L. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 5. Garratt B. (2001). The Learning organization. Developing Democracy at work. London.
 6. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa: Difin.
 7. Lamboy J.G. (1995). Structural change: Economic and geographical perspectives. In: A. Kukliński (ed.), Baltic Europe in the Perspective of global change, Europe 2010 series1. Warszawa.
 8. Lechicka-Kostuch M. (2008). Determinanty rozwoju polskich regionów. Sopot: Fundacja Rozwoju UG.
 9. Monitor Polski, Dz.U. RP, w36, poz.423, Warszawa 20 maja 2011.
 10. Moss Kantor R. (1973). Innovation for Productivity in the American Corporation. Chicago.
 11. Porter M.E. (1992). Competitive adventage of nations. London.
 12. Przedsiębiorczość w Polsce 2014 (2014). Sieć Regionalnych Strategii Innowacji, http://www.mr.gov.pl (23.03.2016).
 13. Rokita J. (2003). Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice.
 14. Rutka R. (2001). Kierowanie. In: A. Czermiński et al. (eds.). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora.
 15. Sternberg R. (1996). Regional growth theories and high-tech regions. International Journal of Urban and Regional Research, 3 (20).
 16. Stiglitz J.E. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji Propozycje usprawnień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Wierzbicka B. (2014). SKW jako element zarządzania strategicznego w budowaniu współpracy w regionie w obliczu zagospodarowania środków unijnych w nowej perspektywie pomocowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802.
 18. Zimniewicz K. (1999). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-71
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu