BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojakowska-Trząska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)
Internationalization of Business in Western Pomerania (Export Instrument of Internationalization)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 891-905, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Internacjonalizacja, Eksport, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Internationalization, Export, Enterprise internationalization
Note
streszcz., summ.
Company
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny - Zielona Chemia
West Pomeranian Chemical Cluster - Green Chemistry
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Ekspansja przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego, w wyniku czego następuje umiędzynarodowienie jego działalności, nie dzieje się przypadkowo. W miarę jak kapitał staje się coraz bardziej mobilny, a nowe technologie ułatwiają komunikowanie się, granice poszczególnych państw stają się coraz bardziej przenikalne dla działalności przedsiębiorstw, realizowanej w skali międzynarodowej. W momencie, gdy przedsiębiorstwo rozszerza rynki zbytu poza rynek krajowy, rozpoczyna się jego internacjonalizacja. Niezbędne zatem jest wypracowanie i zastosowanie nowej strategii dostosowania oferty produktów/usług do konsumenta docelowego. Zróżnicowanym motywom międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa odpowiadają różne jej formy. Poszukiwanie i wybór odpowiedniego instrumentu wejścia na rynki zagraniczne należy zaliczyć do najważniejszych elementów procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa internacjonalizującego swoją działalność. W zależności od uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo, motywów umiędzynarodowienia, a co za tym idzie, przyjętej strategii internacjonalizacji, możliwych do przyjęcia jest wiele form (instrumentów) umiędzynarodowienia. Najczęściej realizowanym w praktyce instrumentem umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (zwłaszcza przedsiębiorstw małych i średnich) jest jednak ekspansja eksportowa. Celem artykułu jest wskazanie na instrument eksportowy internacjonalizacji jako najczęściej wykorzystywaną w praktyce formę umiędzynarodowienia. W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące instrumentów umiędzynarodowienia; omówiono eksportowy instrument umiędzynarodowienia na przykładzie danych empirycznych dotyczących przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego; wskazano na powiązania klastrowe przedsiębiorstw w kontekście ich wpływu na intensyfikację internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego - Zielona Chemia.(abstrakt oryginalny)

The expansion of business outside the home country, resulting in the place-internationalization of its business, does not happen by accident. As capital becomes more mobile and new technologies facilitate communication, national borders have become more permeable for business operations, implemented on an international scale. At a time when the company is expanding markets outside the domestic market begins its internationalization. Necessary, therefore, it is to develop and use new strategies to adjust the offer of products / services to the consumer target. Diverse themes of the international activities of the company meet its various forms. Search and selection of the appropriate instrument to enter foreign markets include the most-important elements of decision-making enterprise in the process of internationalization its activities. Depending on the circumstances in which the enterprise operates, themes, internationalization, and thus the strategy of internationalization, it is possible to adopt many forms (instruments) Place-internationalization. Most often realized in practice instrument for the internationalization of enterprises (especially small and medium enterprises), however, is the expansion of export. The purpose of this article is to indicate the instrument export internationalization as the most frequently used in practice a form of internationalization. The article presents the basic issues concerning the instruments of internationalization; discusses export instrument of internationalization as an example of empirical data on companies West Pomeranian Province; indicated the links cluster of enterprises in the context of their impact on the intensification of internationalization of enterprises on the example of the West Pomeranian Chemical Cluster - Green Chemistry.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernaś B. (red.) (2002). Międzynarodowe transakcje ekonomiczne. Warszawa: Difin.
 2. Bielawska A. (2006). Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bisnode Polska (2016). Pobrano z: www.bisnode.pl (4.05.2016).
 4. Daszkiewicz N. (2008). Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny, maj.
 5. Gorynia M. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Gorynia M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 7. Gorynia M., Jankowska B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 8. GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: www.stat.gov.pl (29.04.2016 ).
 9. Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia (2012). Szczecin: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 10. Kosowska M. (2011). Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 11. Leonidu L.C., Katsikeas C.S. (1996). The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models. Journal of International Business Studies, 27.
 12. Meisner H.G. (1981). Aussenhandelsmarketing. Stuttgart: C.E. Poeschel Verlag.
 13. Rymarczyk J. (1996). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Wolf J.A., Pett T.L. (2000). Internationalization of Small Firms: An examination of export competitive patterns, firm size, and export performance. Journal of Small Business Management, 38 (2).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-74
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu