BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce
Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 919-929, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Dezinwestycje, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Fundusze private equity
Investment, Disinvestment, Financing enterprises, Source of financing, Private equity funds
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Cel - Celem opracowania było dokonanie diagnozy sytuacji w zakresie rozwoju istotnego dla współczesnych przedsiębiorstw źródła finansowania, jakim są fundusze private equity. Analiza inwestycji i dezinwestycji funduszy private equity z arówno w Europie, jak i w Polsce stała się zatem przedmiotem podjętych badań. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu oraz analiza porównawcza danych empirycznych dotyczących Europy i Polski. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań podkreślono znaczenie procesu inwestycyjnego funduszy private equity w rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek. Zaprezentowano i dokonano porównawczej analizy inwestycji i dezinwestycji dokonanych w Europie i w Polsce w latach 2007-2013. Rozwój funduszy private equity oraz wielkość kapitałów, które zostały przez nie pozyskane w ostatnich latach sprawił, że ich inwestycje osiągnęły zasięg światowy i zanotowały szybki wzrost wartości aktywów, które były pod ich zarządem. Oryginalność/wartość - W artykule zwrócono uwagę na inwestycje i dezinwestycje funduszy private equity w Europie i w Polsce z uwzględnieniem także wpływu kryzysu gospodarczego. Wskazano na rosnące ich znaczenie w finansowaniu działalności podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study was to make a diagnosis of the situation in the field of development the private equity funds which are essential sources of funding for modern enterprises. Analysis of investments and divestments of private equity funds in Europe and in Poland became the subject of the study. Design/methodology/approach - Analysis of literature and comparative analysis of empirical data concerning Europe and Poland. Findings - As a result of the study emphasized the importance of the investment process of private equity funds in the development of companies and entire economies. Presented and made a comparative analysis of investments and divestments made in Europe and in Poland in the years 2007-2013. The development of private equity funds and the volume of capital, which they have acquired in recent years, has meant that their investments have achieved worldwide range and recorded a rapid increase in the value of assets which were under their management. Originality/value - The article focuses on the investments and divestments of private equity funds in Europe and in Poland, taking also into account the impact of the economic crisis. It was pointed to their growing importance in financing businesses.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fałat- Kilijańska I. (2014). Private equity. Więcej niż kapitał. Warszawa: CeDeWu.
  2. Szlęzak- Matusewicz J., Felis P. (red.) (2014). Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno- praktyczne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
  3. Panfil M. (2005). Fundusze private equity. Warszawa: Difin.
  4. EVCA (2013). 2013 European Private Equity Activity. Statistics on Fundrasing, Investments & Divestments. Pobrano z: www.investeurope.eu.
  5. EVCA Poland 2013. Pobrano z: www.psik.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-76
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu