BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki), Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
The Climate Bond Global Market Characteristics
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 945-955, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zmiany klimatyczne, Polityka klimatyczna, Inwestycje ekologiczne, Rynek globalny, Obligacje klimatyczne
Climate change, Climate policy, Ecological investments, Global market, Climate bond
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł poświęcono analizie struktury współczesnego rynku obligacji klimatycznych. Podstawowym celem badania było określenie tendencji na globalnym rynku tych instrumentów. Analizie poddano czas zapadalności i rentowność w dniu wykupu instrumentów, walutę, w której denominowane są obligacje, rynki, na których są plasowane oraz kraj pochodzenia emitenta. Badaniem objęto także sposób płatności odsetkowych oraz cel emisji. Metodologia badania - Wykorzystano przede wszystkim analizę danych bazy Thompson Reuters Eikon. Posłużono się podstawowymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną, medianą oraz odchyleniem standardowym. Badanie statystyczne uzupełniono studiami literaturowymi raportów poświęconych obligacjom klimatycznym. Wynik - Rynek obligacji klimatycznych, mimo stosunkowo młodego wieku, rozwija się bardzo dynamicznie. Zaobserwowano coraz większą aktywność emitentów prywatnych. Rośnie także liczba emisji oferowanych przez podmioty skandynawskie. Coraz większe znaczenie mają emisji realizowane przez międzynarodowe banki rozwoju na terenie krajów rozwijających się. Zwiększa się także różnorodność celu emisji. Oryginalność/wartość - Artykuł jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych obligacjom klimatycznych. Jest to również jedna z pierwszych prac podejmujących temat tych instrumentów od strony empirycznej i analitycznej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims at analyzing climate bond market. The primary objective of the study was to determine trends in the global market of these instruments. We analyzed the structure of the issuers' nationality, time to maturity and yield to maturity of the instruments; the currency in which the bonds are denominated; markets where they are placed, as well as the type of interest payment and the purpose of the issuance. Design/methodology/approach - Study is based on the data from Thompson Reuters Eikon database. We used basic statistical tools: the arithmetic mean, median and standard deviation. Statistical research analysis is supplemented by literature studies of climate bonds reports and previous research. Findings - Despite relatively young age, the climate bonds market is developing very dynamically. Increasing activity of private issuers has been observed. There is also increasing number of issues offered by Scandinavian operators. The growing importance of issuances is carried out by international development banks in developing countries. The diversity of the issuance's goal also increases. Originality/value - The article is one of the few publications about climate bonds. It is also one of the first papers focused on empirical and analytical issues of these instruments.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Caldecott B.L. (2010). Green Infrastructure Bonds: accessing the scale of low cost capital required to tackle climate change. London: Climate Change Capital. Pobrano z: www.climatechangecapital.com.
 2. Climate Bonds Initiative. Pobrano z: www.climatebonds.net.
 3. Dziawgo L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 4. Kaminker C., Steward F. (2012). The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions no. 23.
 5. Lee C.W., Zhong J. (2015). Financing and risk management of renewable energy projects with a hybrid bond. Renewable Energy, 75, 779-787.
 6. Mathews J.A., Kidney S. (2012). Financing climate-friendly energy development through bonds. Development Southern Africa, 29 (2), 337-349.
 7. Morel R. (2012). Financing the transition to a green economy: their word is their (green) bond? Climate Brief, 14. Pobrano z: www.cdcclimat.com.
 8. Reichelt H. (2010). Green bonds: a model to mobilise private capital to fund climate change mitigation and adaptation projects. W: The Euromoney Environmental Finance Handbook. London.
 9. Schalatek L., Nakhooda S., Watson C. (2015). The Green Climate Fund. The Climate Finance Fundamentals, 11. Pobrano z: www.climatefundsupdate.org.
 10. Tang A., Chiara N., Taylor J.E. (2012). Financing renewable energy infrastructure: Formulation, pricing and impact. Energy Policy, 45, 691-703.
 11. Thompson Reuters Eikon. Pobrano z: www.thomsonreuters.com.
 12. Więckowska M. (2013). Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 455-465.
 13. Wood D., Grace K. (2011). A Brief Note on the Global Green Bond Market. IRI Working Paper, February. Harvard Kennedy School.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-78
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu