BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matkowska Marzena (University of Szczecin, Poland)
Title
Contemporary Immigration Processes in Poland
Charakterystyka współczesnych procesów imigracyjnych w Polsce
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 67-83, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Migracja, Emigracja, Emigracja zarobkowa
Migration, Emigration, Economic emigration
Note
streszcz.
Abstract
Na podstawie analizy zjawiska imigracji w Polsce podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy widoczne są zmiany w wielkości i strukturze napływu imigrantów do naszego kraju oraz czy zagraniczni pracownicy mogą zrównoważyć nasz rynek pracy? Najpierw przedstawiono prawne aspekty przebywania imigrantów w Polsce, a następnie analizę ruchów imigracyjnych w naszym kraju. Ukazano również skalę imigracji studentów cudzoziemców do naszego kraju w celu ukończenia szkoły wyższej oraz sytuację imigrantów na polskim rynku pracy.(abstrakt oryginalny)

Population mobility in today's world is an essential element of social and economic development, which applies also to Poland. For many young people, Poland's accession to the European Union has opened new opportunities for both professional and personal development abroad. For our economy, on the other hand, it means the necessity to solve the problem of increasing the labour supply. Economic immigration to Poland has been ambiguous, especially as compared and contrasted to the EU. The number of foreigners relative to the total population in Poland, 0.14% for 2006, is the lowest in Europe. Similar fi gures are observed for the share of foreign workforce in the total workforce, which is approx. 34-45 times lower than the EU average. The experience of other European countries in migration transformations implies that the economic immigration and its contribution to the economy will play an important role in Poland.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bezrobotni cudzoziemcy w Polsce, "Biuletyn Migracyjny" 2006, nr 16.
 2. Co daje a czego nie daje Karta Polaka, "Biuletyn Migracyjny" 2008, nr 17.
 3. Grabowski M.H., W pogoni za talentem - czy i jak przyciągać do kraju wykwalifikowanych pracowników? Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa-Gdańsk 2007.
 4. Jakubczak P., W Polsce może pracować nawet 200 tys. Ukraińców, "Gazeta Prawna" 2008, nr 165.
 5. Kicinger A., O polityce migracyjnej, czyli o..., "Biuletyn Migracyjny" 2007, nr 15.
 6. Kępińska E., Recent Trends in International Migration. Report for Poland, The 2007 SOPEMI. Prace Ośrodka Badań Migracyjnych 2007, nr 29.
 7. Kloc-Nowak W., Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy - sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, "Analizy, Raporty, Ekspertyzy" 2007, nr 9.
 8. Lesińska M., O polityce migracyjne, czyli o... rozważań ciąg dalszy, "Biuletyn Migracyjny" 2008, nr 16.
 9. Okólski M., Wystąpienie podsumowujące projekt "Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia", "Biuletyn Migracyjny" 2008, nr 18.
 10. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2000, 2004, 2006, 2007.
 11. Rozporządzenie MPiPS z 2.02.2009 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę, DzU nr 21, poz. 114.
 12. Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
 13. Ustawa o cudzoziemcach z 2003 roku, DzU nr 12, poz. 1175, art. 53.
 14. Ustawa z dnia 18.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 6, poz. 33.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu