BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Title
R&D Financing in the World
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na świecie
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 119-136, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Polityka badawczo-rozwojowa, Tworzenie wiedzy, Źródła finansowania
Knowledge-based economy, R&D policy, Creating knowledge, Source of financing
Note
streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest analiza finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach odpowiedzialnych za tworzenie wiedzy na świecie. W pierwszej części przedstawiono wielkość i dynamikę nakładów ponoszonych na B+R, w drugiej przeprowadzono badanie źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z sektora biznesu, natomiast trzecia stanowi analizę wykorzystania zgromadzonych środków w badanych krajach.(abstrakt oryginalny)

Knowledge plays an important part in the contemporary world economy. It has become the fourth production factor, next to the land, capital and labour. Not only does knowledge, accompanied by creativity, determine the level of innovativeness but above all it defi nes the country's place in the international division of labour. Individual countries, however, are involved in the process of creating knowledge to a different extent. It is not innovators that dominate the world map but followers who copy the ready-to-use solutions while inventing few themselves. Huge costs of R&D activities are the main reason for this status quo. Only few countries can afford such expenditure. The aim of this paper is to analyse R&D financing in the countries which provide the largest contribution to knowledge creation in the world. In the first part, the amount and dynamics of R&D expenditure has been analysed. Part two discusses the sources of R&D financing. In part three the use of the funds raised has been analysed.
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bozkaya A., Pottelsberghe B., Who Funds Technology-Based Small Firms? Evidence from Belgium, "Economics of Innovation and New Technology" 2008, Vol. 17, Issue 1-2.
 2. Duga J., Grueber M., Studt T., Slowing Economy Dampens 2008 R&D Spending, "R&D Magazine", February 2008.
 3. Duga J., Studt T., Globalization Distributes More of the R&D Wealth. Global R&D Report, "R&D Magazine", September 2007.
 4. Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group, Office for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 5. Gerybadze A., Management of Technology and Innovation in Japan, in: Global Innovation and Knowledge Flows in Japanese and European Corporations, Springer, Berlin-Heidelberg 2006.
 6. Heller J., Bogdański M., Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4.
 7. Nauka i Technika w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 8. OECD Internationalisation of Business R&D. Evidence, Impact and Implications, OECD, Paris 2008.
 9. OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2008.
 10. Pottelsberghe B., Europe's R&D: Missing the Wrong Targets?, "Policy Brief" 2008, No. 3.
 11. Rejn B., Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R), "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 7.
 12. Walsh K.A., China R&D: a High-Tech Field of Dreams, "Asia Pacific Business Review" 2007, No. 13 (3).
 13. Wiankowski S., Okrasa Z., Boguta M., Borowicz L., Borzęcki J., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu