BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżaniak Stanisław (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Title
Próba uogólnienia formuły na obliczanie zapasu zabezpieczającego dla klasycznych metod odnawiania zapasu
An Attempt Towards Generalising a Formula for Calculating Safety Stock for Classical Methods of Stock Replenishment
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 245-259, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zapasy, Model sterowania zapasami, Modele zapasów, Zarządzanie zapasami
Inventories, Inventory control model, Inventory models, Inventory management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosowane w praktyce formuły służące obliczaniu zapasu zabezpieczającego w przypadku klasycznych systemów odnawiania zapasu przyjmują, że rozkład popytu w cyklu uzupełnienia zapasu można opisać rozkładem normalnym. W rzeczywistości jednak poszczególne zmienne składające się na tworzenie zapasu zabezpieczającego mogą podlegać różnym rozkładom. To powoduje konieczność opracowania uogólnionej formuły wyznaczania zapasu zabezpieczającego, uwzględniającej różne możliwe czynniki stanowiące przyczyny jego tworzenia oparte na właściwych im rozkładach częstości występowania. Wspólną wielkością jest tu poziom obsługi rozumiany w artykule jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Rozważania poparto prostym przykładem. (abstrakt oryginalny)

Formulae used in practice to calculate safety stock in the case of classic stock replenishment systems assume that the distribution of demand in a stock replenishment cycle may be described regular distribution. In reality, however, individual variables applied in calculating safety stock may be subject to different distributions. It results in the necessity to develop a general formula for determining safety stock, taking into account any possible factors that underlie its creation, based on appropriate occurrence frequency distributions. A common value here is service level understood in the article as the probability to serve demand in a stock replenishment cycle. The considerations have been supported with a simple example. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzyżaniak S.: O skutkach błędów w wyznaczaniu odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupełniania zapasu. "Logistyka", nr 6, 2008.
  2. Krzyżaniak S.: Wyznaczanie poziomu informacyjnego dla odnawiania zapasu w warunkach nieciągłego przeglądu jego stanu. "Logistyka", nr 5, 2013 (errata: "Logistyka", nr 6, 2013).
  3. Krzyżaniak S.: Model of the impact of parameters controlling replenishment in the BS (min-max) continuous review system on the actual inventory availability. "LogForum", No. 11(3), 2015.
  4. Regoa J.R., Mesquitab M.A.: Spare parts inventory control: a literature review. "Produção", Vol. 21, No. 4, 2011.
  5. Silver A.E., Pyke F.D., Peterson R.: Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 1998, [za:] Ronald S.: Tibben-Lembke Setting Safety Stock Using a Fill Rate. University of Nevada, Reno, April 27, 2009.
  6. Sharma S., Malhotra A.: Safety stock calculations and inventory analysis: a practical approach for the FMCG case in a South-East Asian country. "International Journal of Advanced Logistics", Vol. 4, No. 3, 2015.
  7. Tempelmeier H.: Inventory service-levels in the customer supply chain. Springer Verlag, OR Spectrum, 2000.
  8. Terminology in Logistics. Terms and Definitions. European Logistics Association, 1994.
  9. Walczak R., Wiśniewski C., Kludacz M., Sikorska A.: Planowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem optymalizacji stochastycznej. "Logistyka", nr 6, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu