BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszembar-Wiklik Małgorzata (Silesian University of Technology)
Title
Public Relations in the Marketing of Product Innovations
Public relations w marketingu innowacji produktowych
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 49-63, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Marketing, Marketing produktów innowacyjnych, Public relations
Marketing, Marketing innovative products, Public relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sukcesy organizacji zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje. Samo opracowanie innowacyjnych produktów czy technologii nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Komercjalizacja produktów wymaga podjęcia działań marketingowych. Najbardziej skuteczne w przypadku nowych technologii i produktów jest budowanie wizerunku marki przez działania public relations, a zwłaszcza media relations. PR nabiera szczególnego znaczenia przy modelu otwartego podejścia do innowacji oraz w dobie rozwoju mediów społecznościowych. Celem artykułu jest wskazanie na rolę media relations w procesie wdrażania innowacyjnych produktów. Analizę oparto na studium przypadku firmy, która może stanowić przykład dobrych praktyk wdrażania nowych produktów przy wykorzystaniu działań z zakresu public relations. (abstrakt oryginalny)

The success of organizations depend more and more on their ability and willingness to innovate. The very development of innovative products or technologies does not guarantee market success. Product commercialization requires the undertaking of marketing activities. For new technologies and products, the most effective solution is to develop brand image through public relations, in particular media relations. PR is becoming more and more significant in the model of the open approach to innovation in the era of development of social media. The aim of this article is to present the role of media relations in the process of introducing innovative products on the market. The analysis was based on a case study of a company showing an example of good practices of introducing new products by use of public relations activities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski P.F.: Przedsiębiorstwa XXI wieku. "Europejski Doradca Samorządowy", Vol. 17, No. 2, 2011.
 2. Bratnicki M., Strużyna J.: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 3. Buganza T., Verganti R.: Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms. "European Journal of Innovation Management", No. 12(3), 2009.
 4. Chesbrough H.W.: Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press, Boston 2003.
 5. Chesbrough H.W.: Open Business Models: How to Thrive in The New Innovation Landscape. Harvard Business School Press, Boston 2006.
 6. Diedrichs E., Engel K., Wagner K.: European Innovation Management Landscape: Assessment of current practices in Innovation Management Consulting Approaches and Self-Assessment Tools in Europe to define the requirements for future "best practices". Europe INNOVA, paper No. 2, 2006, p. 10-1, www.improve-innovation.eu/wp-content/uploads/2010/07/IMProveEUInnoMgmtLandscape2006.pdf, 11.04.2016.
 7. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warsaw 1992.
 8. Gassmann O., Enkel E.: Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes, [in:] Proceedings of the R&D Management Conference (RADMA), Sessimbra 2004.
 9. Golińska-Pieszyńska M.: Polskie praktyki innowacyjne. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Szkoła Główna Handlowa, Warsaw 2011.
 10. Grunig J. E., Hunt T.: Managing Public Relations. Holt Rinchart and Winston Inc., New York 1984.
 11. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warsaw 2007.
 12. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organizacji. PWE, Warsaw 2011.
 13. Lerner J.: The Architecture of Innovation: The economics of creative organisations. Harvard Business Review Press/Oxford University Press, 2012.
 14. Lévy P.: Collective Intelligence - Mankind's Emerging World In Cyberspace. Perseus Books,1997.
 15. Mirocha Ł.: Hy! Summit Berlin 2014. O potrzebie nowych modeli innowacji w Europie, 2014, http://czlowiekitechnologie.com/hy-summit-berlin-2014-o-potrzebie-nowych-modeli-innowacji-w-europie-2/, 9.09.2016.
 16. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 17. Niestrój R.: Tożsamość i wizerunek marketingu. PWE, Warsaw 2009.
 18. Oliver G.: Marketing Today. Prentice Hall, New York 1990.
 19. Piasta Ł.: Public relations. Istota, techniki. Centrum Informacji Menadżera, Warsaw 1996.
 20. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD 2005, http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1.pdf, 11.05.2016.
 21. Pomykalski A.: Innowacje. Łódź University of Technology, Łódź 2001.
 22. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: The future of competition. Co-creating unique value with customers. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 23. Rudzewicz A., Strychalska-Rudzewicz A.: Strategie produktów innowacyjnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.
 24. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warsaw 1960.
 25. Sopińska A.: Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", No. 4/1. University of Gdańsk, Gdańsk 2013.
 26. Younis A.I., Nor'Aini Y.: Innovation Creation and Innovation Adoption: A Proposed Matrix Towards a better Understanding. "International Journal of Organizational Innovation", Vol. 3, No. 1, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu