BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnik-Słomka Joanna (Silesian University of Technology, Poland)
Title
The Key Role of Leadership in the Formation of Creativity in High Technology Enterprises
Kluczowa rola przywództwa w kształtowaniu twórczości w przedsiębiorstwach wysokich technologii
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 85-96, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Przywództwo, Lider w przedsiębiorstwie, Osobowość lidera, Przemysł wysokich technologii, Twórczość organizacyjna
Leadership, Leader in enterprise, Leader's personality, High-tech industry, Organizational creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę przywództwa jako kluczowego czynnika, mającego wpływ na kształtowanie twórczości w przedsiębiorstwach wysokich technologii. W tym kontekście opierając się na analizie literaturowej przedstawiono style przywódcze, mające szczególne znaczenie dla kształtowania twórczości we współczesnych przedsiębiorstwach wysokich technologii. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektu odnoszące się do obszaru przywództwa w przedsiębiorstwach wysokich technologii branży lotniczej. Obszar przywództwa menedżerskiego odnosił się przede wszystkim do analizy roli lidera, menedżera organizacji oraz cech i umiejętności, jakie powinien posiadać przywódca w motywowaniu i pobudzaniu twórczych zachowań pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of leadership as a key factor affecting the development of creativity in the high-tech enterprises. In this context, basing on the analysis of the literature, the article presents the leadership styles which are particularly important for the development of creativity in contemporary high-tech enterprises. The article presents the results of research conducted within the project relating to the area of leadership in high-tech enterprises of the aviation industry. The area of executive leadership refers primarily to the analysis of the role of the leader of the organization, and the qualities and skills which a leader should have in motivating and stimulating the creative behavior of employees. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A.: Rozwój przedsiębiorstw high-tech, [in:] Zakrzewska-Bielawska A. (eds.): Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika. Placet, Warszawa 2014.
 2. Bieniok H.: Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 7. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 3. Bratnicka K.: Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny. "Przegląd Organizacji", 2010.
 4. Brzeziński M.: Inżynieria kreatywnej organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 8, 2004.
 5. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 6. Carr A.: Psychologia pozytywna. Zysk i S-ka, Poznań 2009.
 7. De Waal A.A.: Characteristics of high performance organisations. "Business Management and Strategy", No. 1, 2010.
 8. Dyduch W.: Twórcza strategia organizacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 9. Dźwigoł-Barosz M.: Rola inteligencji emocjonalnej lidera biznesu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 83. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 10. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 11. Hyunjin Kwon, Changyol Ryu: Model of Technological Creativity Based on the Perceptions of Technology-Related Experts. Daejeon Technical High School, Chungnam National University, Korea, www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/seika05_2, 2 February 2015.
 12. Keller R.T.: Transformational leadership and performance of research and development project groups. "Journal of Management", No. 18, 1992.
 13. Kordel P.: Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym, [in:] Świadek A., Wiśniewska J. (eds.): Innowacje we współczesnej gospodarce. Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2014.
 14. Kukliński A.: Program przyszłości regionów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 15. Machnik-Słomka J.: Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, z. 19, Jędrzejczyk W., Ulewicz R. (red.). Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.
 16. Machnik-Słomka J., Kordel P.: Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w przedsiębiorstwach branży lotniczej w Polsce w świetle analiz statystycznych, [in:] Wszendybył-Skulska E. (eds.): Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2016.
 17. Mann R.D.: A review of the relationships between personality and performance in small groups. "Psychological Bulletin", No. 56, 1959.
 18. Miller D.: Configurations Revisited. "Strategic Management Journal", Vol. 17, No. 7, 1996.
 19. Mintzberg H.: Praca menedżera - fakty i mity, [in:] Przywództwo. Helion, Gliwice 2005.
 20. Nęcka E.: Inteligencja: Struktura - geneza - funkcje. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 21. Owczarek M.: Przywództwo jako proces. "Harvard Business Review Polska", No. 12, 2009.
 22. Rostkowski T.: Strategia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy, [in:] Juchnowicz M. (eds.): Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 23. Shalley C.E., Zhou J., Oldham G.R.: The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here? "Journal of Management", No. 30(6), 2004.
 24. Sloane P.: Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 25. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A.: Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości. "Organizacja i Zarządzanie", No. 4, 2011.
 26. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarządzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [in:] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina A. (eds.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. "Dom Organizatora", Lublin-Toruń 2014.
 27. PWN Dictionary of the Polish Language [Słownik Języka Polskiego PWN], http://sjp.pwn.pl.
 28. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 29. West M.A., Borrill C.S., Dawson J.F., Brodbeck F., Shapiro D.A., Haward B.: Leadership clarity and team innovation in health care. "The Leadership Quarterly", No. 14(4-5), 2003.
 30. Woodman R., Sawyer J., Griffin R.: Toward a Theory of Organizational Creativity. "Academy of Management Review", No. 18, 1993.
 31. Wysokińska Z.: Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. PWN, Warszawa, Łódź 2001.
 32. Yu-Chu Yeh, Jing-Jui Wu: The cognitive processes of pupils technological creativity. "Creativity Research Journal", Vol. 18, No. 2, 2006.
 33. Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business Essentials, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu