BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stachowicz Jan (Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wroclaw)
Title
The Rationalization of Development Strategies in High Technology Enterprises
Racjonalizacja strategii rozwojowych przedsiębiorstw wysokich technologii
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 111-132, rys., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Strategia rozwoju, Przemysł wysokich technologii, Przedsiębiorstwo innowacyjne
Development strategy, High-tech industry, Innovative enterprises
Note
streszcz., summ., Niniejszą pracę wykonano w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki NCN w Krakowie (grant nr UMO-2012/07/B/HS4/03128).
Abstract
Przedmiotem artykułu jest dyskusja problemów racjonalizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw wysokich technologii. W artykule zaprezentowano koncepcję modelu racjonalizacji procesu strategicznego przedsiębiorstw wysokich technologii w ujęciu konfiguracyjnym. Poddano również analizie częściowe wyniki prac badawczych podjętych w Projekcie4 z zakresu definiowania i rozwiązywania problemów strategicznych w przedsiębiorstwach innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is a discussion on the problems of rationalization of development strategies in high technology enterprises. The article presents the concept of the rationalization model of a strategic process in high technology enterprises in the configurational approach. Also, the partial results of research undertaken in the Project concerning defining and solving strategic problems in innovation enterprises have been analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H.: Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji, [in:] Czerska M., Gableta M. (eds.): Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Organizatora, Toruń 2011.
 2. Beckman Ch., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopolan N.: Technology Entrepreneurship. "Strategic Entrepreneurship Journal", No. 1, 2012.
 3. Brown S.L., Eisenhardt K.M.: Competing on the Edge. Strategy as a Structured Chaos. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 4. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 5. Brzeziński M.: Inżynieria kreatywnej organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, 2004.
 6. Brzeziński M.: Kreatywność w nowoczesnej organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, 2003.
 7. Cameron K.S., Dutton IE., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 8. Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S.: Strategic management in the innovation economy. Wiley, 2006.
 9. Gabara W.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje. PWE, Warszawa 1989.
 10. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
 11. Heller M.: Moralność myślenia. Copernicus Center Press, 2015.
 12. Izzo G.: Compulsory ethics education and the cognitive moral development of salespeople: A quasi-experimental assessment. "Journal of Business ethics", No. 28(3), 2000.
 13. Engel K., Diedrichs E., Brunswicker S. et al.: Improve: A European Project with Impact 50 Success Stories on Innovation Management. European Commission Enterprise and Industry, European Union, 2010.
 14. Kotarbiński T.: Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne. PWN, Warszawa 1986.
 15. Kordel P.: Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym, [in:] Świadek A., Wiśniewska J. (eds.): Innowacje we współczesnej gospodarce. Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2014.
 16. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 17. Lennick D., Kiel F.: Moral Intelligence: Enhancing business performance and leadership success. Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ 2005.
 18. Martin D.E., Austin B.: Validation of the moral competency inventory measurement instrument: Content, construct, convergent and discriminant approaches. Proceedings of ASBBS 2008, http://asbbs.org/files/2008/PDF/M/Martin2.pdf.
 19. Miller D.: Configurations revisited. "Strategic Management Journal", No. 17(7), 1996.
 20. Mintzberg H.: The strategy concept 1: Five Ps for strategy. "California Management Review", 1987.
 21. Mudrack P.E.: The untapped relevance of moral development theory in the study of business ethics. "Journal of Business Ethics", No. 42(3), 2003.
 22. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 23. Opara S.: Jak żyć? Wykłady z etyki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2011.
 24. Rok B.: Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? "Prakseologia", nr 149, 2009.
 25. Rok B.: Nieczuli, wrażliwi, czy odpowiedzialni?, http://it-manager.pl/nieczuli-wrazliwi-czy-odpowiedzialni/, 25.06.2015.
 26. Stankiewicz M.J. (red.): Pozytywny potencjał organizacji: wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2010.
 27. Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A.: Polskie startupy. Raport 2015. Fundacja Startup Poland, 2015.
 28. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarzadzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [in:] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina A. (eds.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Dom Organizatora, Lublin-Toruń 2014.
 29. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A.: Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości. "Organizacja i Zarządzanie", nr 4, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 30. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków 2007.
 31. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 32. Weber M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie, 1956.
 33. Wigglesworth C.: Why spiritual intelligence is essential to mature leadership. "Integral Leadership Review", 2006.
 34. Zbierowski P.: Opracowanie z zakresu orientacji pozytywnej i przedsiębiorczości. Pogłębione studia literaturowe i synteza istniejącego stanu wiedzy. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 35. Zbierowski P.: Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu