BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Denis Małgorzata (Politechnika Warszawska)
Title
Rewitalizacja tkanki historycznej miast szansą na odzyskanie tożsamości miejsca
The revitalization of the historical urban fabric as a chance to regain the identity of place
Source
Problemy Rozwoju Miast, 2016, nr 4, 139-147, fot. ,rys. , bibliogr.,25 poz.
Keyword
Rewitalizacja, Historia, Miasto
Revitalization, History, City
Note
summ. streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rewitalizacja jest jednym z wiodących zagadnień współczesnej urbanistyki w Polsce. W ostatnich latach zauważalna stała się odnowa śródmieść miast polskich, zarówno dużych, średnich, jak i małych. Śródmieścia to jedne z najważniejszych elementów struktury funkcjonalnej miast. Niektóre miasta posiadają już zrewitalizowaną tkankę historyczną, inne są w trakcie zmian, a część miejscowości nie podejmuje w tej kwestii żadnych działań. Miasta borykają się z wieloma problemami. Jednym z nich jest wyludnianie się strefy centralnej na rzecz przedmieść (urban sprawl), które powoduje degradację historycznej tkanki miejskiej, będącej "sercem" miejscowości. W dzisiejszych czasach miasta stoją przed dużym wyzwaniem, a mianowicie odzyskaniem z powrotem swojej tożsamości. Wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej rewitalizacji spowodowało zmiany w podejściu do rewitalizacji, zarówno praktyków jak i teoretyków. Dziś stała się ona istotnym zagadnieniem przestrzennym, gospodarczym, środowiskowym i społecznym.(abstrakt oryginalny)

Revitalization is one of the leading issues of modern urban planning in Poland. In recent years, the renewal of Polish city centers as well as large, medium and small towns is quite noticeable. Downtowns are one of the most important elements of the functional city structure. Some cities have already revitalized their historical fabric, others are in the process of change and some places are not undertaking revitalization. Cities face many problems. One of them is the depopulation of the central zone in favor of suburbs. The historical part, which is the heart of the locality, is facing a great challenge nowadays, namely to regain its identity. The imposition of the new revitalization law has resulted in changes in approach to revitalization, both on the part of practitioners and theoreticians. It has become an essential spatial, economic, ecological and social issue.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borsa M., 2016, Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje, [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia KPZK PAN, 168
 2. Chmielewski J.M., 2010, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 3. Domaradzki K., 2013, Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 4. Gawlikowski A., 1982, Zmiany struktury przestrzennej Ostrowi Mazowieckiej i Garwolina, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 5. Gzell S., 1987, Fenomen małomiejskości, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 6. Haupt P., 2015, Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem (Seria Architektura, Monografia 514), Politechnika Krakowska, Kraków
 7. Karta Łódzka, 2015. Dostępne na: http://www.tup.org.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=1218 karta-powrotu- do-centrum&catid=131 artykuly&Itemid=203&lang=pl [22.02.2017].
 8. Majewska A., Denis M., 2016, Warszawski Grochów w poszukiwaniu centrum, [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia KPZK PAN, 168
 9. Montgomery Ch., 2015, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wydawnictwo "Wysoki Zamek", Kraków
 10. Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, tom 4), IRM, Kraków
 11. Pluta K., 2012, Przestrzenie publiczne miast europejskich, projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 12. Prus B., Antolak M., Bartoszczuk W., Bernaciak A., Jopek D., Majewska A., Oleski M., Pijanowski J.M., Szumigała P., 2015a, Problemy kształtowania ładu przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków
 13. Prus B., Jezierska-Thöle A., Woch F., Świdyński J., Denis M., Gwiaździńska- -Goraj M., Goraj S., Raszka B., Turek A., 2015b, Obszary problemowe, uwarunkowania, identyfikacja, sanacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków
 14. Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
 15. Szaniawska A., 2014, Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia miasta Garwolin, praca dyplomowa inżynierska obroniona w 2014 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Denis
 16. "Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...": ziemia tarczyńska na starej fotografii, 2012, Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, Tarczyn
 17. Urząd Miasta Garwolin, 2002, Raport o stanie miasta Garwolin z latach 1998-2002 z rysem historycznym, Garwolin
 18. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, DzU 2015, poz. 1777. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU20150001777 [22.02.2017]
 19. Wańkowicz W., 2012, Rozwój miast - spójność, integracja, rewitalizacja, Problemy Rozwoju Miast, 3
 20. Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski, odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 21. Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 22. Wolaniuk A., 2012, Centra miast, [w:] S. Liszewski, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 23. Wrana J., 2012, "Nowa" tożsamość w przestrzeni miasta, [w:] Eseje o tożsamości miejsca Wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu, Politechnika Lubelska, Lublin. Dostępne na http://bc.pollub.pl/Content/1676/eseje.pdf [30.09.2016]
 24. Urząd Statystyczny w Warszawie: http://warszawa.stat.gov.pl [16.01.2017]
 25. Oficjalna strona Urzędu Miasta Garwolin:http://www.garwolin.pl [30.09.2016.]
Cited by
Show
ISSN
1733-2435
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu