BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Anna (Politechnika Warszawska), Maranowska Karolina (Politechnika Warszawska)
Title
Problemy rewitalizacji zdegradowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowo-przemysłowej w rejonie warszawskiej Nowej Pragi
Revitalization problems of degraded residential - industrial buildings in the New Praga Area in the city of Warsaw
Source
Problemy Rozwoju Miast, 2016, nr 4, 149-163, fot. ,rys. , bibliogr.34 poz.
Keyword
Krajobraz kulturowy, Rewitalizacja, Miasto
Cultural landscape, Revitalization, City
Note
summ. streszcz.
Country
Polska, Warszawa
Poland, Warsaw
Abstract
W koncepcjach rozwojowych wielu miast ważną pozycję zajmują programy "odnowy" zdegradowanych terenów postindustrialnych i mieszkaniowych. Tereny te, często atrakcyjnie położone, wymagają zazwyczaj działań rewitalizacyjnych umożliwiających ich "ożywienie społeczno-gospodarcze". Ze względu na wartości kulturowe bardzo ciekawym rejonem jest obszar tzw. Nowej Pragi, gdzie funkcja mieszkaniowa przeplata się z historycznymi manufakturami (dziś już niedziałającymi). Cały ten rejon, mimo degradacji i socjalnej zapaści, charakteryzuje pewna odrębność kulturowa. Lokalizacja przystanku II linii metra w tym rejonie stanowi potencjał tej dzielnicy, ale też zagrożenie. Urbanistyczna presja inwestorów może doprowadzić do zniszczenia zabytkowej tkanki miejskiej, a proces gentryfikacji spowodować zatracenie jej lokalnej tożsamości(abstrakt oryginalny)

A significant position in the development concepts of many cities is held by "renewal" programs of degraded areas, both post-industrial and residential. These areas, often attractively located, usually require revitalization actions which enable their socio-economic revival. An interesting example due to its cultural values is in Warsaw in the New Praga area, where the residential function interchanges with the historical manufacturing function (now non-existent). Despite degradation and social collapse, New Praga displays a certain cultural difference. Location of the second underground line in this area is a chance for the area, but also a threat that the historical urban fabric will disappear under the influence of pressure by urban investors and as a result of gentrification the local identity will be lost.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz D., 2009, Rewitalizacja warszawskiej Pragi, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
 2. Billert A., 2012, Założenie, modele i planowanie polityki rozwoju miasta. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej, [w:] K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 3. Bonenberg W., 2009, Przegląd bieżących zagadnień badawczych w zakresie rewitalizacji prowadzonych na Politechnice Poznańskiej, [w:] E. Cichy- -Pazder, T. Markowski (red.), Nowa urbanistyka. Nowa jakość życia, Urbanista, Warszawa
 4. Charlot-Valdieu C., Outrequin P., 2011, L'Urbanisme durable, Editions le Moniteur, Paris
 5. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 6. Domański B., Gwosdz K., 2010, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza (Rewitalizacja miast polskich, 8), Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 7. Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków
 8. Gzell S., 2015, Wykłady o współczesnej urbanistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 9. Harasimowicz-Grodecka H., 2005, Praga. Prawa strona Warszawy, Wyd. Przedsiębiorstwo Rozwoju Warszawy Holding-Wars S.A., Warszawa
 10. Jencks Ch., Kropf K., 2013, Teorie i manifesty architektury współczesnej, Wydawnictwo Grupa Sztuka Architektury, Warszawa
 11. Kalinowski W., 1971, Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych układów przestrzennych miast i osiedli, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 12. Karwińska A., 2008, Gospodarka Przestrzenna. Uwarunkowania społeczno- -kulturowe, PWN, Warszawa
 13. Kasprzycki J., 2004, Warszawskie pożegnania. Praga (Korzenie miasta, tom 3), wyd. VEDA, Warszawa
 14. Krasuski M., 2009, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, Fundacja HEREDITAS, Warszawa
 15. Lorens P., Martyniuk-Pęczak J., 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk
 16. Majewska A., Denis M., 2015, Modernizacja kwartału zabudowy mieszkaniowej Nowej Pragi w Warszawie. Zagrożenia i możliwości, Civil and Environmental Engineering Reports, CEER 2015, 17 (2)
 17. Majewski J.S., Urzykowski T., Bartoszewicz D., 2007, Spacerownik Warszawski 2, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Agora S.A., Warszawa
 18. Małachowicz E., 2007, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 19. Maranowska K., 2015, Analiza możliwości przekształceń funkcjonalno- -przestrzennych w historycznym rejonie Nowej Pragi w Warszawie, manuskrypt, praca magisterska napisana w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Majewskiej
 20. Mikroprogram działań rewitalizacyjnych Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy (Uchwała nr XXVIII/127/05 Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st Warszawy z 19 stycznia 2004 r.
 21. Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, tom 4), IRM, Kraków,
 22. Paszkowski Z., 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków.
 23. Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Pilich M., 2003, Ulice Nowej Pragi, Wydawnictwo VEDA, Warszawa.
 25. Plan miasta Warszawy w 1892 r. Dostępne na: http://www.geodezja.mazovia. pl/archiwum2015/pliki/mapy/Wwa1892.jpg [20.09.2016].
 26. Skalski K., 2000, Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Z. Ziobrowski (red.), Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa Miast, IGPiK, Kraków.
 27. Sołtan A., 2006, Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze. Praga w ciągu wieków, Wyd. JEDEN ŚWIAT, Warszawa.
 28. Społeczna Strategia Warszawy - Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020, 2008, Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XLVI/1427/2008 z 18.12.2008 r.
 29. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 2006, Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., z późniejszymi zmianami.
 30. Ustawa z dn. 9.10.2015 r. o rewitalizacji, DzU 3.11.2015, poz. 1777.
 31. Wolaniuk A., 2012, Centra miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Zintegrowany Program Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r., 2015, załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 17.09.2015 r. Dostępne na: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany- -program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku [15.09.2016].
 33. Ziobrowski Z., 2010, Urbanistyczny aspekt rewitalizacji, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza (Rewitalizacja miast polskich, tom 8), Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 34. Serwis mapowy Miasta Stołecznego Warszawa: www.mapa.um.warszawa. pl [15.09.2016]. Geoportal 2: www.geoportal.gov.pl [20.08.2016].
Cited by
Show
ISSN
1733-2435
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu