BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchniewicz Natalia (Uniwersytet Warszawski)
Title
Nowe technologie a nowa kultura organizacyjna : wyobraźnia społeczna i uprzedmiotowione relacje społeczne
New Technologies and New Cultural Organization : Social Imagination and Objectified Social Relations
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 5-18, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Nowe technologie, Praca biurowa
Organisational culture, High-tech, Office work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problem kultury organizacyjnej w kontekście przemian technologicznych, szczególnie w dobie rozwijających się narzędzi mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Jego celem jest skonfrontowanie wizji przemian pracy biurowej z lat 70.-90. z wynikami foresightu społecznego przeprowadzonego w latach 2015/2016. Zbieżność wizji sprzed kilkudziesięciu lat z obecnymi scenariuszami dalszej transformacji pracy pokazuje, że nowe technologie niewiele zmieniły w wyobraźni społecznej i raczej oddziaływały w polu relacji społecznych, a nie samej infrastruktury pracy. Zjawiska takie, jak praca "anytime, anywhere" należą nadal do pewnych modeli-mitów kultury organizacyjnej, choć mają olbrzymi wpływ na budowanie określonego wzorca profesjonalnej pracy elastycznej. (abstrakt oryginalny)

Article raises the issue of organizational culture in the context of technological changes especially in the times of developing mobile tools. Its aim is to confront the vision of the transformation of office work from the 70.-90. with the results of social foresight carried out in the 2015/2016 year. The convergence of the previous visions with the current scenarios of the further transformation of work shows that new technology has changed very little in the social imagination and rather interacts with the field of social relations. Phenomena such as work "anytime, anywhere" still belong to certain models-myths of organizational culture. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afeltowicz Ł., Pietrowicz, K.: Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Warszawa 2013.
 2. Braverman H.: Labour and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York 1974.
 3. Brynjolfsson E., McAffee A.: Race Against the Machine, How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. 2011.
 4. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa 2011.
 5. Dant T.: Kultura materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania, style życia, Barański J. (red.). Kraków 2007.
 6. Deal T.E., Kennedy A.A.: The new corporate cultures. New York 1999.
 7. Douglas M.: How institutions think. Syracuse, New York 1986.
 8. Ford M.: Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future. New York 2015.
 9. Goffman E.: Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków 2010.
 10. Gregg M.: Freedom to work: the impact of wireless on labour politics. Special Issue on Wireless Technologies and Cultures, "Media International Australia", No. 125, 2007.
 11. Hatch M.J.: The symbolics of office design, [in:] Gagliardi P. (ed.): Symbols and artifacts. New York 1990.
 12. Humphry J.: Visualising the future of work: myth, media and mobilities. "Media, Culture & Society", Vol. 36(3), 2014.
 13. Knorr-Cetina K.D.: The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and the Contextual Nature of Science. Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt 1981.
 14. Kostera M.: Kulturowy proces organizowania. "Kultura Współczesna", nr 1-2, 1995.
 15. Krajewski M.: Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa 2013.
 16. Krzysztofek K.: Technologie cyfrowe w dyskursach o przyszłości pracy. "Studia Socjologiczne", nr 4(219), 2015.
 17. Lash S., Lury C.: Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy. Kraków 2011.
 18. Latour B.: Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, Abriszewski K. (red.). Toruń 2013.
 19. McDermott C.M., Stock G.N.: Organizational culture and advanced manufacturing technology implementation. "Journal of Operations Management", No. 17, 1999.
 20. Mills C.W.: Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa 2008.
 21. Mumford L.: Mit maszyny, t. 1. Warszawa 2012.
 22. Mumford L.: Mit maszyny. Pentagon władzy, t. 2. Warszawa 2014.
 23. Ogburn W.: Hipoteza opóźnienia kulturowego, [w:] Dereczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.): Elementy teorii socjologicznych. Warszawa 1975.
 24. Packard D.: The HP way. New York 1995.
 25. Rifkin J.: Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek nowej ery postrynkowej. Wrocław 2005.
 26. Schein E.H.: Organization Culture and Leadership. USA 2004.
 27. Schultz M.: On studying organizational cultures. New York 1995.
 28. Sellen A.J, Harper R.H.R.: The Myth of the Paperless Office. Cambridge, Massachusetts 2002.
 29. Silverstone R.: Domesticating domestication: reflections on the life of a concept, [in:] Berker T., Hartmann M., Punie Y., Ward K. (eds.): Domestication of Media and Technology. Maidenhead 2006.
 30. Standing G.: Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. PWN, Warszawa 2014.
 31. Trice H.M., Beyer J.M.: The cultures of work organizations. Englewood Cliffs, 1993.
 32. Juchniewicz N.: Foresight społeczny a nowe technologie komunikacyjno-informacyjne. Nowa kultura organizacyjna, nowe kompetencje młodych ludzi, http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/raport_DELab_net_9.5.2016.pdf, 15.07.2016.
 33. Śledziewska K., Zięba D.: E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy, http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/DELab-raport-e-administracja-WWW.pdf, 16.08.2016.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu