BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocieczek Sylwia (Silesian University of Technology), Łakomy Karolina (Silesian University of Technology), Nowacki Krzysztof (Silesian University of Technology)
Title
The Employee Improvement Process Trough Training in Light of the Development of a Work Safety Culture
Proces doskonalenia pracowników poprzez szkolenia w aspekcie kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 53-65, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Doskonalenie zawodowe, Szkolenie pracowników, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Further education, Manpower training, Security, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie zagadnienia szkoleń jako elementu doskonalenia pracowników w organizacji, a następnie odniesiono ten temat do pojęcia kultury bezpieczeństwa, a szczególnie kultury bezpieczeństwa pracy. Doskonalenie kapitału ludzkiego w organizacji przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw pracowników i pracodawców wobec zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. W opracowaniu zaprezentowano również wyniki badań nad oceną kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach branży przemysłowej. Wyniki wskazują na ścisły związek działalności szkoleniowej na podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy, a tym samym na rozwój przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents a theoretical framing of the issue of trainings as an element of employee improvement in an organisation and then refers this subject to the notion of safety culture, especially work safety culture. Improvement of the human capital in the organisation contributes to the formation of proper attitudes of the employees and employers towards the issues of occupational health and safety. The study also presents the results of research regarding the evaluation of a safety culture in enterprises in the industrial sector. The results indicate a strict relation between training activities and the increase of a safety culture at work, and thus, the development of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka W.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 2. Dubel-Borycka M.: Zanim rozpoczną się szkolenia, www.kadry.info.pl/tekst/4361.htm, May 2016.
 3. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacją. PWN, Warsaw 2004.
 4. Koźmiński A.K.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN , Warsaw 2013.
 5. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
 6. Listwan T.: Zrządzanie kadrami. C.H. Beck, Warsaw 2006.
 7. Machnik-Słomka J., Ocieczek W.: Wpływ osobowości twórczych na innowacyjność przedsiębiorstw, [in:] Jabłoński A. (ed.): Wybrane modele prowadzenia biznesu. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011.
 8. McKenna E., Beech N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Gebethner & S-ka, Warsaw 1999.
 9. Nowacki K., Łakomy K., Lis T.: Staż pracy a kultura bezpieczeństwa. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Knosala R. (ed.). Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją, Opole 2016.
 10. Penc J.: Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji. Difin, Warsaw 2007.
 11. Podgórski D., Pawłowska Z.: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. CIOP-PIB, Warsaw 2004.
 12. Schippmann J.S. at al.: The practice of competence modeling. "Personnel Psychology", No. 3, 2000.
 13. Studenski R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. "Bezpieczeństwo pracy", nr 9, 2000.
 14. Studenski R.: Technika, człowiek czy skłonność do ryzyka. "Atest", nr 11, 2003.
 15. Żurakowski Z.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 77. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 16. www.specjalistadsbhp.pl, May 2016.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu