BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarska Marlena (Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej
Self-employment in Tourism as a Source of Job Satisfaction
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 11-24, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Turystyka, Samozatrudnienie, Przedsiębiorczość, Zadowolenie z pracy
Tourism, Self-employment, Entrepreneurship, Job satisfaction
Note
streszcz., summ., Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. "Jakość pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej", który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS4/03089.
Abstract
Cel. Celem pracy jest zbadanie, czy istnieje współzależność pomiędzy statusem zatrudnienia a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej.
Metoda. W analizie wykorzystano wyniki piątej edycji europejskiego badania warunków pracy, przeprowadzonego przez Eurofound w 34 krajach. Dane poddano analizie statystycznej za pomocą metod statystyki opisowej, współczynników korelacji oraz testów nieparametrycznych.
Wyniki. Badanie wykazało, że wyższą satysfakcję z pracy w turystyce czerpią pracujący na własny rachunek. Samozatrudnieni przypisali także wyższe oceny wszystkim badanym determinantom zadowolenia z pracy, z wyjątkiem możliwości bezkonfliktowego łączenia życia prywatnego i zawodowego. Wśród prowadzących własną działalność gospodarczą poziom satysfakcji zawodowej był najsilniej skorelowany z wielkością wynagrodzenia, a wśród wykonujących pracę najemną - z relacjami społecznymi.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Podstawę wnioskowania stanowiły wtórne źródła informacji, które zdeterminowały zakres przedmiotowy badań i dobór metod analizy statystycznej. Nie można wykluczyć, że na zróżnicowanie poziomu satysfakcji z pracy w turystyce miały wpływ inne czynniki, których nie ujęto w narzędziu pomiarowym.
Implikacje praktyczne. Zidentyfikowane relacje pomiędzy statusem zatrudnienia a satysfakcją z pracy podkreślają wagę działań wspierających rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, w tym zmierzających do usuwania barier ograniczających podejmowanie pracy na własny rachunek.
Oryginalność pracy. Badania stanowią próbę wypełnienia luki poznawczej, dotyczącej czynników wpływających na jakość pracy w turystyce, którą uznaje się za ważną determinantę zdolności gospodarki turystycznej do konkurowania o zasoby pracy.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The purpose of the paper is to identify whether there is a relationship between employment status and job satisfaction in the tourism industry.
Method. The study draws upon the results of the fifth edition of European Working Condition Survey run by Eurofound in 34 countries. The data analysis involved descriptive statistics, correlations and non-parametric tests.
Findings. Research revealed that perceptions of overall satisfaction with work as well as its drivers, except for work-life balance, were higher for self-employed. In the self-employment subsample the strongest correlation with job satisfaction was identified for remuneration level, whereas in the paid employment subsample - for social relations.
Research and conclusions limitations. The study is based on secondary source of information; hence the scope and methods of analysis were constrained by available data. It is possible that other factors (not covered in the measurement instrument) contribute to variations in job satisfaction in tourism.
Practical implications. Identified linkages between employment status and job satisfaction demonstrated the importance of developing practices that promote individual entrepreneurship and reduce barriers for self-employment.
Originality. The present research addresses the knowledge gap in tourism studies pertaining to the quality of work life, which is considered to be an important determinant of the ability to compete for labour resources in the tourism industry.
Type of paper. Research article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarska M. (2012), Cechy rynku pracy w turystyce jako bariery rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Bednarska M., Gołembski G. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 225, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 47-60.
 2. Bednarska M.A. (2014), Tourism jobs and subjective well-being at work: A cross-national analysis, [w:] "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 5(2), s. 9-23.
 3. Bednarska M., Olszewski M., Szutowski D. (2014), Wpływ jakości pracy na przewagę konkurencyjną w gospodarce turystycznej - studium koncepcyjne, [w:] Gołembski G., Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata; zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 185-196.
 4. Benz M., Frey B.S. (2008), Being independent is a great thing: Subjective evaluations of self-employment and hierarchy, [w:] "Economica", vol. 75(298), s. 362-383.
 5. Bradley D., Roberts J. (2004), Self-employment and job satisfaction: Investigating the role of self-efficacy, depression, and seniority, [w:] "Journal of Small Business Management", vol. 42(1), s. 37-59.
 6. Douglas E., Shepherd D. (2002), Self-employment as a career choice: Attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization, [w:] "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 26(3), s. 81-90.
 7. Duraj T. (2007), Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] Kryńska E. (red.), Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 19-51.
 8. European Working Conditions Survey (2010), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, UK Data Archive, Colchester, Essex (http://www.esds.ac.uk/findingData - 19.06.2012).
 9. Fifth European Working Conditions Survey (2012), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010 - 19.06.2012).
 10. Godlewska-Majkowska H. (red.) (2009), Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę?, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Kusluvan S., Kusluvan Z., Ilhan I., Buyruk L. (2010), The human dimension: A review of human resources management issues in the tourism and hospitality industry, [w:] "Cornell Hospitality Quarterly", vol. 51(2), s. 171-214.
 12. Jamal M. (2009), Self-employment and quality of work and nonwork life: A study in cross-cultural management, [w:] "Journal of Small Business & Entrepreneurship", vol. 22(4), s. 455-466.
 13. Lange T. (2012), Job satisfaction and self-employment: Autonomy or personality?, [w:] "Small Business Economics", vol. 38(2), s. 165-177.
 14. Lemańska-Majdzik A., Stawasz E. (2007), Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Skłodowski H., Stawasz E. (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29-42.
 15. Lucas R.E. (2004), Employment relations in the hospitality and tourism industries, Routledge, London.
 16. Peel S., Inkson K. (2004), Contracting and careers: Choosing between self and organizational employment, [w:] "Career Development International", vol. 9(6), s. 542-558.
 17. Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (1993), International Labour Organization (http://ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/lang-en/index.htm - 22.11.2014).
 18. Reynolds P., Bosma N., Autio E., Hunt S., De Bono N., Servais I., Lopez-Garcia P., Chin N. (2005), Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation 1998-2003, [w:] "Small Business Economics", vol. 24(3), s. 205-231.
 19. Riley M., Ladkin A., Szivas E. (2002), Tourism employment: Analysis and planning, Channel View Publications, Clevedon.
 20. Vivarelli M. (1991), The birth of new enterprises, [w:] "Small Business Economics", vol. 3(3), s. 215-223.
 21. Wood R.C. (2003), The status of tourism employment, [w:] Kusluvan S. (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, Nova, New York, s. 53-65.
 22. Wyzwanie, szansa, czy... konieczność? Społeczne i ekonomiczne aspekty samozatrudnienia w województwie łódzkim (2013), Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu