BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Paweł (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Title
Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją
Critical Analysis of Polish National Tourist Office Strategic Planning in the Context of Information Management
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 65-82, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie informacją, Planowanie strategiczne, Planowanie marketingowe, Ekonomia instytucjonalna
Information management, Strategic planning, Marketing planning, Institutional economics
Note
streszcz., summ.
Company
Polska Organizacja Turystyczna
Abstract
Cel. Ocena strategicznego planowania marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).
Metoda. Krytyczna analiza treści głównego dokumentu strategicznego POT w kontekście podejść badawczych Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI), ekonomii informacji oraz wyników prac badawczych Instytutu Turystyki, raportów Ministerstwa Sportu i Turystyki o stanie gospodarki turystycznej, a także publikacji dotyczących konkurencyjności destynacji turystycznych.
Wyniki. Wskazano na potrzebę udoskonalenia, stosowanej przez POT, metody rangowania segmentów polskiego rynku turystycznego, co winno skutkować lepszą alokacją środków publicznych, przeznaczanych na działalność marketingową, oraz przyczynić się do redukcji kosztów transakcyjnych, ponoszonych przez podmioty rynku turystycznego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ocenę planowania strategicznego przedstawiono wyłącznie na podstawie analizy procedur planistycznych, zastosowanych w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 - głównym dokumencie strategicznym instytucji.
Implikacje praktyczne. Zaproponowane w pracy usprawnienia planowania marketingowego zwiększą wartość informacyjną emitowanych przez POT danych rynkowych i marketingowych, przydatnych dla instytucji i przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze turystyki.
Oryginalność pracy. Ocena planowania strategicznego POT w perspektywie NEI i ekonomii informacji nie była jak dotąd przedmiotem publikowanych prac naukowych. Zaprezentowano autorską metodę oceny atrakcyjności segmentów rynku turystyki w Polsce.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje studium przypadku instytucji planowania strategicznego POT w świetle NEI i ekonomii informacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Polish National Tourist Office (PNTO) marketing strategic planning evaluation.
Method. Critical analysis of main PNTO strategic document, in light of new institutional economics and information economics research approaches, Institute of Tourism studies outcomes, Ministry of Sport and Tourism reports concerning tourism economy in Poland and also destination competitiveness papers.
Findings. It has been pointed out that there is the need to improve, used by PNTO, the method of segment ranking of Polish tourist market. As a result there will be better allocation of public funds for tourism marketing and reduction of transaction costs for market players.
Research and conclusions limitations. Strategic planning evaluation was set forth based solely on analysis of marketing planning routines used in "Marketing strategy of Poland in the field of tourism 2012-2020" - main PNTO strategic document.
Practical implications. Proposals for marketing planning improvements offered in the paper will increase the information value of market and marketing data distributed by PNTO.
Originality. PNTO strategic planning evaluation in light of new institutional economics and information economics hasn't yet been a subject of published scientific studies. Original polish tourism market segments attractiveness assessment method was presented.
Type of paper. The article provides PNTO strategic planning institution case study in the context of new institutional economics and information economics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.E. (1970), Market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism, [w:] "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84 (3), s. 488-500.
 2. Blanke J., Chiesa T. (red.) (2013), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Reducing barriers to economic growth and job creation, World Economic Forum.
 3. Crouch G. (2011), Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes, [w:] "Journal of Travel Research", Vol. 50 (1), s. 27-45.
 4. Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 5. Dziedzic E., Skalska T. (2014), Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 805, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1 (25).
 6. Dziedzic T. (2011), Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2011, Instytut Turystyki, POT.
 7. Dziedzic T. (2012), Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2012, Instytut Turystyki, POT.
 8. Dziedzic T. (2013), Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2013, Instytut Turystyki, POT.
 9. Dziedzic T., Radkowska B. (2007), Charakterystyka rynków zagranicznych. Rozszerzone charakterystyki wraz z segmentacją, Instytut Turystyki, Warszawa.
 10. Jastrzębski J., Mroczek K. (2014), Ronald Henry Coase, 1910-2013, [w:] "Gospodarka Narodowa", nr 3 (271), s. 153-166.
 11. Klimkowski C. (2002), Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, [w:] "Ekonomista", nr 6, s. 833-852.
 12. Hall M.C. (2007), What makes a destination competitive? Approaches and issues, referat wygłoszony podczas dorocznej konferencji ATLAS 5-8.08.2007, Viana do Castelo, Portugalia.
 13. Łaciak J. (2006), Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2005 r., Instytut Turystyki, Warszawa.
 14. McLennan C.J., Moyle B.D., Ruhanen L.M., Ritchie B.W. (2013), Developing and testing a suite of institutional indices to underpin the measurement and management of tourism destination transformation, [w:] "Tourism Analysis", Vol. 18, s. 157-171.
 15. McLennan C.J., Ritchie B.W., Ruhanen L.M., Moyle B.D. (2014), An institutional assessment of three local government-level tourism destinations at different stages of the transformation process, [w:] "Tourism Management", Vol. 41, s. 107-118.
 16. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 (2012), POT.
 17. North D.C (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 18. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004-2006 (2008), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa.
 19. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011 (2013), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa.
 20. Ritchie J.R.B., Crouch G.I. (2003), The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, Cabi, Wallingford.
 21. Szumilak J. (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, [w:] "Folia Turistica", nr 18, s. 7-23.
 22. Szumilak J. (2009), Marketing relacyjny w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 362-371.
 23. Wrzosek W. (2000), Asymetria informacji, [w:] "Marketing i Rynek", nr 8-9, s. 2-7.
 24. Żemła M. (2010), Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu