BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kachniewska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Skalska Teresa (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Łopaciński Krzysztof (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Title
Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego
Economic Effects of Tourism in Poland in the Years 2011-2012 Based on Satellite Account
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 143-166, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Turystyka, Gospodarka turystyczna, Statystyka turyzmu
Tourism, Touristic economy, Statistics of tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Identyfikacja efektów ekonomicznych rozwoju turystyki w Polsce, rozpoznanych na podstawie szacunków rachunku satelitarnego turystyki (RST).
Metoda. Analiza wyników rachunku satelitarnego turystyki, sporządzonego dla 2011 r. (w wersji pełnej) i 2012 r. (w wersji uproszczonej).
Wyniki. Wkład turystyki w PKB wyniósł 1,6% w 2011 i 2,1% w 2012 r. Okazało się przy tym, że jest on silnie uzależniony od wydatków na produkty wytwarzane poza charakterystycznymi turystycznymi rodzajami działalności. Wyniki modułu zatrudnienia wskazują na istotne (ponadprzeciętne) znaczenie turystyki w zakresie samodzielnego tworzenia miejsc pracy oraz zatrudnienia kobiet.
Ograniczenia badań i wnioskowania. RST ilustruje bezpośrednie efekty konsumpcji turystycznej, nie uwzględnia natomiast wpływu inwestycji: dlatego nie daje on całościowego obrazu wkładu turystyki w tworzenie PKB. Wyniki RST za 2011 i 2012 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami dla poprzednich lat ze względu na zmiany w klasyfikacjach rodzajów działalności i zmiany zakresu analiz (wyeliminowano m.in. marże w handlu hurtowym).
Implikacje praktyczne. Możliwości analityczne RST powinny być skuteczniej wykorzystane do monitorowania wkładu turystyki w gospodarkę. Wskazane jest również wypracowanie zestawu wskaźników umożliwiających obserwację wyników z niewielkim opóźnieniem w stosunku do okresu referencyjnego.
Oryginalność pracy. Artykuł zawiera omówienie metodologii RST i pokazuje jej znaczenie dla oceny wkładu turystyki w gospodarkę, co wspomaga wytyczanie kierunków jej rozwoju oraz monitorowanie wyników.
Rodzaj pracy. Oryginalne opracowanie na podstawie wyników RST za 2011 i 2012 r. (abstrakt oryginalny)

Purpose. To present the economic effects of tourism based on the results of the tourism satellite account (TSA) for Poland.
Methods. The analysis of the results of two editions of TSA for Poland: the full version of 2011 and the simplified edition of 2012.
Findings. The tourism contribution to GDP amounted to 1.6% in 2011 and 2.1% in 2012 and it turned out to be highly dependent on tourism spending outside tourism characteristic industries. The results of the employment module show the significant influence (over the average) of tourism on the tourism labour, especially within self-employment and the employment of women.
Research and conclusions limitations. TSA presents the direct contribution of tourism consumption, however it does not include the investment effects, thus it does not provide the complete picture of tourism input into the GDP. The results for 2011 and 2012 are not unreservedly comparable with the TSA results of previous years due to some changes in economic activities classifications and a modified scope of analysis (e.g. the abandonment of the wholesale trade margin).
Practical implications. The analytical capability of the TSA should be used more effectively to monitor tourism contribution to the economy. It is advisable to develop a set of leading indicators that would reduce the gap between the referenced period and assessment of outcomes of tourism.
Originality. The study discusses the TSA methodology and demonstrates its role in evaluating of tourism's contribution to the economy that enables setting guidelines for tourism policy and monitoring of its outcomes.
Type of paper. Primary research study based on the TSA results for 2011 and 2012. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2011 r. (2012), ULC, Warszawa.
 2. Baran A., Dziedzic E., Kachniewska M. (1999), Experimental Tourism Satellite Account for Poland, [w:] "Statistics in Transition - Journal of the Polish Statistical Association", Vol. 4, No 2, June.
 3. Budownictwo - wyniki działalności (2010-2012), GUS, Warszawa.
 4. Dwyer L., Forsyth P., Dwyer W. (2010), Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, Toronto.
 5. Dziedzic E., Skalska T. (2013), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Dziedzic E., Kachniewska M., Łopaciński K., Skalska T. (2014), Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2011, Instytut Turystyki, Warszawa.
 7. Dziedzic E., Kachniewska M., Łopaciński K., Skalska T. (2015), Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2012. Wersja uproszczona, Instytut Turystyki, Warszawa.
 8. International Recommendations on Tourism Statistics (2008), UNWTO, UN, Madrid - New York.
 9. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A. (2012), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WoltersKluwer Polska, Kraków.
 10. Pakiet informacyjny dla akcjonariuszy PLL LOT S.A. (2013), Warszawa, czerwiec.
 11. PKD - Polska Klasyfikacja Działalności (2007), GUS, Warszawa.
 12. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 1995-2000 (2002), GUS, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (2011), Dziennik Urzędowy UE L 192/17 z dn. 22.07.2011.
 14. SRN - System rachunków narodowych (1996), t. 1, GUS, Warszawa.
 15. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2011 roku (2012), GUS, Warszawa.
 16. TSA: Tourism Satellite Account. Recommended Methodological Framework 2008 (2010), UN, UNWTO, OECD, EUROSTAT, Luxemburg - Madrid - New York - Paris.
 17. Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 18. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en (7.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu