BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryczka Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku polski w latach 2000-2009
Determinants of Households' Tourism Expenditure. Case Study Analysis: Poland During the Years 2000-2009
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 35, s. 167-189, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Turystyka, Wydatki gospodarstw domowych, Indywidualna konsumpcja usług turystycznych
Tourism, Household expenditures, Individual consumption of touristic services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Identyfikacja czynników determinujących poziom wydatków turystycznych, dokonywanych przez gospodarstwa domowe w Polsce w latach 2000-2009, oraz określenie siły rozpoznanych zależności.
Metoda. W badaniach empirycznych zastosowano statystyczną metodę regresji. Przedmiotem analizy była zależność wydatków na wyjazdy turystyczne od determinujących je zmiennych. Analizy wykonano na podstawie materiału statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego bazę danych indywidualnych obserwacji nieidentyfikowalnych, pochodzącego z badania budżetów gospodarstw domowych oraz danych z badania modułowego "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych", obejmującego okresy: 1.10.2000 r. - 30.09.2001 r., 1.10.2004 r. - 30.09.2005 r., 1.10.2008 r. - 30.09.2009 r.
Wyniki. Badania wykazały, iż na wydatki turystyczne najsilniej oddziaływały czynniki ekonomiczne, zwłaszcza dofinansowanie wyjazdów oraz dobra sytuacja materialna. Ważny okazał się także czynnik demograficzny: zamieszkanie w dużym mieście. Na poziom wydatków nie miały natomiast statystycznie istotnego wpływu następujące zmienne: liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba emerytów i rencistów, liczba osób biernych zawodowo, a także wiek głowy gospodarstwa domowego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania modułowe GUS "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych" obejmują jedynie wybrane okresy. Uniemożliwia to wykonanie analiz współzależności badanych zmiennych w latach, odnośnie do których danych nie pozyskano.
Implikacje praktyczne. Badania w zakresie uwarunkowań wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na wyjazdy turystyczne są istotne dla funkcjonowania branży turystycznej. Mogą być przydatne w podejmowaniu przez firmy decyzji, dotyczących przyszłych inwestycji oraz wprowadzania na rynek nowych produktów.
Oryginalność pracy. Zaprezentowane analizy zależności między wydatkami na wyjazdy turystyczne a warunkującymi je czynnikami są rzadko podejmowane w badaniach.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. To identify the tourism expenditure determinants made by households in Poland during the years 2000-2009 and the relationship between them.
Method. In the empirical studies regression analysis has been applied. The subject of analysis was the relationship between tourism expenditure and determining variables. The analysis was based on the data published by the Central Statistical Office the following dates: 01/10/2000 - 30/09/2001, 01/10/2004 - 30/09/2005, 01/10/2008 - 30/09/2009.
Findings. The research has shown that economic factors have the greatest impact on tourism expenditure, particularly funding trips and good material situation. An important factor turned out to be demographic in nature: living in a big city (and its implication). The following variables had no significant impact on the level of expenditure: the number of people per household, the number of retirees and pensioners, the number of unemployed, the age of the head of household.
Research and conclusions limitations. The study was based on the data according the GUS (Central Statistical Office in Poland) which only covered a selected period of time. This has prevented analysis of the relationship between the variables during the years for which the data was not obtained.
Practical implications. Studies within the field of the tourism development are crucial for the functioning of the tourism industry. They could also prove beneficial in business decision making in regards to future investments as well as introducing new products to the market.
Originality. The uniqueness of presented here analysis of the relationship between the money spent on travelling and the factors that determine them.
Type. Research article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne (2008), GUS, Warszawa.
 2. Gołembski G. (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 3. Jakubczyk J. (1984), Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa.
 4. Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.) (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 5. Jedlińska M. (2006), Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIZ, Rzeszów.
 6. Kudrycka I. (1984), Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 7. Kryczka M. (2014), Konsumpcja usług turystycznych w Polsce, AWF, Kraków.
 8. Łaciak J. (2001), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2000 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 9. Łaciak J. (2002), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2001 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 10. Łaciak J. (2004), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 11. Łaciak J. (2005), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2004 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 12. Łaciak J. (2009), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2008 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 13. Łaciak J. (2010), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2009 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 14. Łaciak J. (2011), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 15. Łazarek R. (2001), Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 16. Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki (1998), GUS, Departament Warunków Życia, Warszawa.
 17. Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 18. Neter J., Wassermann W., Kutner M.H. (1989), Applied Linear Regression Models, Richard D. Irwin, Homewood, III.
 19. Ocena sytuacji społeczno-politycznej w 2003 roku wraz z elementami prognozy do 2007 roku (2004), RCSS, Warszawa.
 20. Podolec B., Ulman P. (2008), Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych, [w:] "Zeszyty Naukowe", nr 790, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 21. Podolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 22. Podstawowe tendencje w gospodarce w 1998 r. (1999), Rzeczpospolita. Statystyka Polski, Warszawa.
 23. Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu (2010), Instytut Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.
 24. Szopa B. (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 25. Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO (1995), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa.
 26. Turystyka i wypoczynek w 2001 r. Informacje i opracowania statystyczne (2002), GUS, Warszawa.
 27. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r. (2006), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 28. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r. (2010), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 29. Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 30. Wodejko S. (1997), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu