BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Analiza wpływu implementacji Inteligentnego Systemu Transportowego w Rzeszowie na satysfakcję pasażerów
Analysis of the Impact of the Implementation of Intelligent Transport System in Rzeszow on Satisfaction of Passengers
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 207-216, tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Keyword
Transport miejski, System transportowy, Satysfakcja klienta
City transport, Transport system, Customer satisfaction
Note
summ.
Country
Rzeszów
Abstract
Głównym celem pracy była analiza i ocena wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego w Rzeszowie w kontekście jego wpływu na wzrost satysfakcji pasażerów. Proces badawczy został przeprowadzony w październiku 2016 r. na grupie 200 losowo wybranych respondentów. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy opracowany zgodnie z wymogami metody CSI i zawierający osiem tzw. postulatów przewozowych. Postulaty przewozowe uznaje się za podstawowe kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Można je definiować jako wymagania pasażerów odnoszące się do sposobów realizacji usługi przewozowej. Jak słusznie zauważa Jackiewicz i współautorzy [2010, s. 56], znaczenie i hierarchia postulatów przewozowych mogą znacznie się różnić w zależności od preferencji poszczególnych pasażerów. Nie można zatem ustalić jednolitej listy i hierarchii postulatów powszechnie obowiązujących, gdyż jest ona determinowana specyfiką danego miasta i potrzebami jego mieszkańców [Milenkiewicz, Halicka 2011, s. 77]. W związku z powyższym, na potrzeby procesu badawczego wybrano takie postulaty, które zdaniem autora uwzględniają specyfikę analizowanego miasta oraz podporządkowane są realizacji głównego celu, jakim jest ocena Inteligentnego Systemu Transportowego. Do postulatów tych zaliczono: dogodność połączeń, częstotliwość kursów, infrastrukturę, komfort jazdy, kulturę i kompetencje pracowników, przepływ informacji, punktualność oraz szybkość dojazdu. (fragment tekstu)

The main objective of this study was to analyze and evaluate the implementation of Intelligent Transport System in Rzeszow in the context of its impact on the growth of passenger satisfaction. The research process was conducted in October 2016 on a group of 200 randomly selected passengers. The research tool was a questionnaire developed in accordance with the requirements of the method and CSI and contains eight known transport demands. Based on the research process, it was found that the overall level of customer satisfaction with public transport is satisfactory, but requires further investment and improvements, especially in the aspects of a typical logistics such as punctuality and frequency of courses, respondents highly value the tangible aspects of the service provided. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behrends S., Lindholm M., Woxenius J. (2008), The impact of urban freight transport: A definition of sustainability from an actor's perspective, "Transportation planning and technology", No. 31.
 2. Ciastoń-Ciulkin A. (2014), Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych, "Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", nr 15.
 3. Ferrari P. (1999), A model of urban transport management, "Transportation Research Part B: Methodological", No. 33.
 4. Jackiewicz J., Barcik J., Czech P. (2010), Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej część I, "Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska", nr 67.
 5. Johnson M.D., Gustafsson A., Andreassen T. W., Lervik L., Cha J. (2001), The evolution and future of national customer satisfaction index models, "Journal of Economic Psychology", No. 22.
 6. Kolasińska-Morawska K. (2015), Logistyczna obsługa klienta a wizerunek przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 9, cz. III.
 7. Krawczyk G., Tomanek R. (2013), Rozwój systemów transportowych jako priorytet strategii regionalnych w Polsce, "Studia Ekonomiczne", nr 143.
 8. Kyc G. (2015), Ocena działania Inteligentnego systemu Transportowego w Rzeszowie, praca magisterska.
 9. Lindholm M., Behrends S. (2012), Challenges in urban freight transport planning-a review in the Baltic Sea Region, "Journal of Transport Geography", No. 22.
 10. Lisińska-Kuśnierz M., Gajewska T. (2014), Customer satisfaction with the quality of the logistic services, " LogForum", No. 10.
 11. Milenkiewicz B.J., Halicka K. (2011), Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3.
 12. Nosal K., Starowicz W. (2010), Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, "Transport miejski i regionalny", 3, 26-31.
 13. Nosal K. (2009), Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych, "Zeszyty Naukowo- Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", nr 148.
 14. Pawłowski A. (2009), Rewolucja rozwoju zrównoważonego, "Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne", nr 4.
 15. Rudnicki A., Starowicz W. (2005), Transport miejski, "Przegląd Komunikacyjny", nr 12.
 16. Shabbir R., Ahmad S.S. (2010), Monitoring urban transport air pollution and energy demand in Rawalpindi and Islamabad using leap model, "Energy", No. 35.
 17. Sierpiński G. (2012), Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", nr 84.
 18. Skotnicka-Zasadzeń B., Wolniak R. (2008), Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach, Politechnika Śląska, Gliwice.
 19. Sobota A., Karoń G. (2009), Postrzeganie warunków ruchu miejskiego-płynność ruchu-wyniki badań ankietowych, "Zeszyty naukowo-techniczne SITK", nr 90.
 20. Szczuraszek T., Chmielewski J., Kempa J., Bebyn G. (2005), Zachowania komunikacyjne osób w obszarze miasta, "Drogi i mosty", nr 1.
 21. Zimon D., Kruk U. (2015), Wykorzystanie metody CSI do badania logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranej organizacji, "Logistyka", nr 3, 5094-5101.
 22. Zimon D. (2016), An attitude of subcarpathian's residents to sustainable solutions for urban transport, "International Letters of Natural Sciences", No. 50.
 23. Zimon G., Gosik B. (2015), Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa, "Modern Management Review", nr 22.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu