BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Title
Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych
The Quality of Educational Services Based on the Conducted Research
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 205-217, rys., tabl., bibliogr. 27 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość, Jakość kształcenia, Kształcenie, Metoda SERVQUAL, Indeks Satysfakcji Klienta
Higher education, Quality, Quality education, Education, SERVQUAL method, Customer Satisfaction Index (CSI)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocena jakości usług kształcenia jest istotnym elementem działalności instytucji edukacyjnych. W celu poznania opinii interesariuszy na temat poziomu oferowanej usługi można zastosować nie tylko badania ankietowe, lecz też te bardziej rozbudowane, opierające się na metodologii technik, np. CSI czy Servqual. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że instytucja edukacyjna powinna skłaniać się ku analizie zależności różnicy oczekiwań i ocen klienta w stosunku do danej usługi (tzw. luk) oraz ich ważności. (abstrakt oryginalny)

The evaluation of the quality of educational services is a significant element of the activity of educational institutions. In order to know the opinion of the stakeholders on the level of service offered, not only the surveys can be used but also the more complex, based on the methodology of such techniques as CSI or Servqual. The results of the research show that the educational institution should lead to an analysis of the difference between expectations and the assessment of the client in relation to researched service (ie. gap) and of the validity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartz B. (2000), Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia, Wyd. Nauk. NOVUM, Płock.
 2. Ciekot K. (2007), Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 3. Clewes D. (2003), A Student - centred Conceptual Model of Service Quality in Higher Education, "Quality in Higher Education", Vol. 9, No. 1.
 4. Cronin J., Taylor S. (1994), SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 1.
 5. Crosby P. B. (1986), Running things: The art of making things happen, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 6. Doroszewicz S. (2002), Metoda określania jakości procesu kształcenia, w: Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zbierzchowska A. (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.
 7. Figlewicz R. (2011), Kompleksowe zarządzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia WSHE, www.cbe.ahe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/rf_art1.doc, dostęp dnia 9.03.2016.
 8. Grönroos C. (1984), A service quality model and its marketing implications, "European Journal of Marketing", Vol. 18, No. 4.
 9. Grudowski P., Lewandowski K. (2012), Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, "Zarządzanie i Finanse", t. 10, nr 3, cz. 1.
 10. Hall H. (2013), Zastosowanie metod NPS i CSI w badaniach poziomu satysfakcji i lojalności studentów, "Modern Management Review", t. 18, nr 20, cz. 1.
 11. Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. http://uniaeuropejska.org/europejski-obszar-szkolnictwa-wyszego/, dostęp dnia 9.03.2016.
 13. Jelonek M., Skrzyńska J. (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym, metody, narzędzia, dobre praktyki, Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.
 14. Juran J. M. (1998), Quality Control Handbook, New York, McGraw-Hill.
 15. Kano N., Seraku N., Takahashi F., Shinichi Tsuji S. (1984), Attractive quality and must-be quality, "Journal of the Japanese Society for Quality Control" (in Japanese), Vol. 14, No. 2.
 16. Kolman R. (2009), Kwalitologia, Wyd. Placet, Warszawa.
 17. Malinowska E., Wiśniewska M., Grudowski P. (2014), Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 354.
 18. Mantura W. (2002), Teoretyczne podstawy zarządzania jakością, w: Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Masaaki I. (2007), Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 20. Opolski K. (2000), Zarządzanie przez jakość w usługach finansowych, w: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, Garczarczyk J. (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 21. Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L. (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, "The Journal of Marketing", Vol. 49, No. 4.
 22. Rudnicki S., Szwed A. (2010) Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, w: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym, metody, narzędzia, dobre praktyki, Przybylski W, Rudnicki S., Szwed A. (red.), Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.
 23. Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf, dostęp dnia 9.03.2016.
 24. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf, dostęp dnia 9.03.2016.
 25. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.
 26. Wiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 27. Wójcicka M. (red.) (2002), Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym. Uwarunkowania i perspektywy, Warszawa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu