BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignasiak-Szulc Aranka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kosiedowski Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Gospodarka państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysowych turbulencji
The Economy of Central and Eastern Europe during the Global Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 12 (960), s. 21-39, tab., bibliogr. 11 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Kryzys finansowy, Wzrost gospodarczy
Financial crisis, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule omówiono przebieg i rezultaty procesu rozwoju gospodarczego Europy ŚrodkowoWschodniej (EŚW) w kontekście integracji z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z globalnego kryzysu finansowego. Scharakteryzowano gospodarkę EŚW na tle świata i Europy, a następnie przedstawiono i zinterpretowano zmiany w dynamice wzrostu gospodarczego. Stwierdzono, że zmiany te na świecie i w EŚW były silnie skorelowane. W opracowaniu zaprezentowano również kształtowanie się sytuacji na rynku pracy w okresie kryzysu. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że proces konwergencji gospodarczej występował we wszystkich państwach EŚW, co było pozytywnym skutkiem polityki spójności UE. Proces ten był jednak bardzo zróżnicowany, a globalny kryzys spowodował w nim daleko idące, niejednoznaczne zmiany, w tym nawet nieliczne przypadki dywergencji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the course and results of the process of economic development of Central and Eastern Europe (CEE) in the context of integration with the European Union, with a particular emphasis on conditions connected with the global financial crisis. In the study the CEE economy was characterised against the background of the world and Europe, followed by a presentation and interpretation of the changes in dynamics of economic growth. It was found that these changes were strongly correlated. The text also presents the evolution of the situation on the labour market during the crisis. The article ends with synthetic conclusions from the analyses. The research proves that the process of economic convergence occurred in all CEE countries, which was a positive effect of EU cohesion policy. This process was, however, very diverse, and the global crisis brought about far-reaching, uneven changes, including even a few cases of divergence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Giddens A. [2014], Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe?, Polity Press, Cambridge.
 2. The Impact of the Financial Crisis on the Central and Eastern European Countries [2010], "Monthly Bulletin", European Central Bank, July.
 3. Kosiedowski W. [2008], Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Lubowski A. [2011], O człowieku, który długowi w pas się kłania, ,,Gazeta Wyborcza" z 22.08.2011.
 5. Rapacki R. [2011], Wzrost gospodarczy i realna konwergencja [w:] Polska: raport o konkurencyjności 2011, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Recession in the EU27: Output Measures [2009], "Statistics in Focus", nr 17.
 7. Soros G. [2009], The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets, Public Affairs, New York.
 8. Stiglitz J.E. [2015], Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 9. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [2016], nr 1 i 2, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 10. Transition Report 1999. Ten Years of Transition [1999], EBRD, London.
 11. Uneven Growth: Short and LongTerm Factors [2015], World Economic Outlook, April, www.imf.org (data dostępu: 12.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1202
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu