BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współpraca przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie sektora usług
Business Collaboration on Innovation, as Exemplified by the Service Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 12 (960), s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Sektor usług, Współpraca przedsiębiorstw, Innowacje
Services sector, Enterprises cooperation, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic dotyczących współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim pojęcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz scharakteryzowano współpracę w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora usług według wybranych grup instytucji partnerskich. Przedsiębiorstwa z sektora usług w krajach zaliczanych do liderów innowacyjności w znacznie większym stopniu współpracują w zakresie działalności innowacyjnej z instytucjami partnerskimi niż w krajach o niskiej czy umiarkowanej innowacyjności. Szczególnie ważna dla innowacyjności gospodarki jest współpraca przedsiębiorstw z sektora usług z dostawcami sprzętu (Dania, Holandia), z klientami z sektora prywatnego (Finlandia, Szwecja) oraz ze szkołami wyższymi (Niemcy). (abstrakt oryginalny)

The article identifies differences in enterprises' collaboration on innovation across the European Union. The first part explains the concept of innovative activity of business and examines the percentage of enterprises actively pursuing innovation in individual EU countries. The next part describes the methods of collaboration on innovation employed by enterprises in the service sector, by selected groups of partner institutions. Service providers located in countries classified as innovation leaders have much closer collaboration on innovation with their partner institutions than those located in countries with low or moderate innovation levels. What seems particularly important for any economy's innovation level is the collaboration of service providers with the suppliers of equipment, materials, components and software (Denmark, the Netherlands), with their clients from the private sector (Finland, Sweden) and with universities (Germany). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cygler J. [2013], Charakterystyka kooperacji [w:] Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, red. J. Cygler i in., Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 [2012], Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 [2015], Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 4. IettoGillies G. [2002], Internationalization and the Demarcation between Services and Manufactures: A Theoretical and Empirical Analysis [w:] Internationalization, Technology and Services, red. M. Miozzo, I. Miles, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 5. Innovation Union Scoreboard 2016 [2016], European Commission, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822 (data dostępu: 20.08.2016).
 6. Neć M. [2013], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy [w:] Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. ZaduraLichota, PARP, Warszawa.
 7. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie [2006], Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa.
 8. Popławski W. [2009], Znaczenie i uwarunkowania współpracy z instytucjami naukowobadawczymi w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, M. Haffer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York-London.
 10. Poznańska K. [2010], Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej [w:] Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 47, Szczecin.
 11. Szymoniuk B., Walkiewicz S. [2001], Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. J. Skalik, SGH, PWE, Warszawa.
 12. Węgrzyn G. [2015], Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania, nr 256, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1203
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu