BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cymerman Joanna, Firlej Agata
Title
Mapa wartości gruntów - studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
Map of Land Values - Case Study the Real Estate Market in Stargard
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 191-202, rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Wartość nieruchomości
Real estate market, Ground real estate, Real estate’s value
Note
streszcz., summ..
Country
Stargard
Stargard
Abstract
Publikację poświęcono problematyce map wartości gruntów. Opracowania te jako powszechne i ogólnodostępne źródła informacji o wartości nieruchomości przyniosłyby szereg korzyści potencjalnym użytkownikom (podmiotom publicznym, deweloperom, inwestorom,kredytodawcom), przyczyniając się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości. W artykule przybliżono zasady i metody opracowywania map wartości gruntów. W części aplikacyjnej opracowania przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac badawczych, które miały na celu sporządzenie mapy wartości gruntów dla wybranej miejscowości. Do analiz wybrano liczący 68,9 tys. mieszkańców Stargard zlokalizowany w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Dane pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano wybrane narzędzia statystyki matematycznej.(abstrakt oryginalny)

TThe publication is dedicated to the issues of land value maps. These studies, as universal and general information sources available on the value of real estate, have brought a number of benefits to potential users (public bodies, developers, investors, lenders), thus contributing to increase the transparency of the property market. The work brought closer to the principles and methods of mapping the value of land. In the application development we present the results of research aimed at mapping of land values for the selected village. For analysis in the part of the application development of selected population of 68.9 thous. residents of the city of Stargard located in the western part of the West. The data obtained from the Register of Real Estate Prices and Values (RCiWN) conducted by the County Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Stargard. To achieve the objective used some of the tools of mathematical statistics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barembruch, A. (2014). Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Zarządzanie i Finanse, 12 (1), 5-18.
 2. Bitner, A. (2007). Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum, 6 (4), 59-66.
 3. Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
 4. Budzyński, T. (2012). Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1), 135-144.
 5. Całka, B., Bielecka, E. (2014). Mapy średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. Roczniki Geomatyki, 12 (4), 379-387.
 6. Cellmer, R. (2013). Mapa wartości gruntów - charakterystyka rozwiązań w wybranych krajach. Wycena, 4 (105), 10-19.
 7. Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
 8. Cellmer, R., Bełej, M., Źróbek, S. (2014). Urban Land Value Maps - a Methodological Approach. Geodetskivestnik, 58, 535-551.
 9. Firlej, A. (2016). Mapa wartości gruntów jako narzędzie wspomagające gospodarowanie nieruchomościami, praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr J. Cymerman, Politechnika Koszalińska.
 10. Gall, J., Future of Value Maps in European Context, XXIII FIG Congres Munich, Niemcy 8-13.08.2006 r. Pobrane z: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/papers/ts17/ts17_02_gall_0767.pdf (5.02.2016).
 11. Hopfer, A. (red.). (1997). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 1. Warszawa: Twigger.
 12. International Valuation Standards 2017, Pre-publication Draft, International Valuation Standards Council, London. Pobrane z: https://www.ivsc.org/standards/international- -valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-documents (22.12.2016).
 13. Kokesz, Z. (2010). Sporządzanie map izoliniowych procedury krigingu zwyczajnego - korzyści i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 79, 363-382.
 14. Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 15. Land Values, Land Value Maps, and Economic Condition Factors. Certification Renewal Program 30.09.2011. Pobrane z: https://www.michigan.gov/documents/treasury/LandValues_ 27172 4_ 7.pdf (22.12.2016).
 16. Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169-177.
 17. Rozporządzenia Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 1328.
 18. The Dictionary of Real EstateApprasial (2015). Chicago: Appraisal Institute.
 19. The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate (2014). Chicago: Appraisal Institute.
 20. Wolanin, M. (2014). Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck.
 21. Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Janowski, A., Mapy przeciętnych wartości gruntów - narzędzie pomocnicze w powszechnej taksacji nieruchomości. Pobrane z: http://www.i- -net.pl/publikacje/cellmer-janowski-kuryj-zrobek-2004.pdf (24.06.2016).
 22. Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Metodyka sporządzania map wartości gruntów na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami. Pobrane z: https://www.academia. edu/12157713/METODYKA_SPORZ% C4%84DZANIA_MAP_WARTO%C5%9ACI_ GRUNT%C3%93W_NA_POTRZEBY_WYCENY_I_GOSPODARO ANIA_ NIERUCHOMO%C5%9ACIAMI (10.12.2015).
 23. Źróbek, S., Gajderowicz, I., Cellmer, R., Kuryj, J. (2004). Opracowanie metod sporządzanie map wartości gruntu w technologii geoinformacyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Przegląd Geodezyjny, 10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu